بد بودن یا خوب بودن ملاک های متفاوت ی داره شاید آدم ی در نظر یک سری از افراد آدم خوبی باشه ولی همان آدم از نظر یک نفر بسیار منفور باش. ما در نظر ی ری از آدم های اطراف م آدم خوب و موجه ای به حساب می آیم ولی در پیش خودم وقتی حساب کتاب می کنم و یا به قول قدیمی ها چُرکته می ندازه نه بسیار آدم پلید و کثیف ی هستم که سزای اسفل سلیفین.این چُرکته اندازی هر شب قبل از خواب و اگر ترازو سنگین بشه تمام فردا رو دربَر می گیره...با چند نفری در این باره حرف زدم و گفتند بی خیال زیادی مته به خشخاش میزارم و بعضی خوب و بد ها بی مورد باعث این وضعیت موجود شده نه پای چلاق م و نه احوالات خانوادگی و روحی و خانواده گی! در این صورت که این رفتار ملاحظه کارانه پیش خودم بسیار خوب و خوش چون دوست ندارم ی از جانب من آزار ببین حتی به قیمت آزار دیدن روح و روان م این نوع رفتار به قول مجتبی داداشم رفتار آدم خل هاست خب اشکال نداره من خل و بقیه زرنگ اینجوری راحت تر زندگی می کنم درست موفقیت آنچنانی نداشتم و اعتماد به نفس و عزت نفس پایین دارم اما شب ها بی فکر خیال و عذاب وجدان می خوابم ( البته درد پا و سرگرم خودم با رویاهای مختلف هست)