ازدواج؛ آرامش بخش ترین راه اطفاء غرائز

آرامشی که از رابطه حلال پس از ازدواج بدست می آید هیچ جایگزینی نخواهد داشت.