واسطه ای راستگو و مورد اعتماد ، هم در شناخت طرفین تاثیر دارد و هم در انتخاب.