بانک های عامل پرداخت تسهیلات به ز له زدگان کرمانشاه مشخص شد

بانک های عامل پرداخت تسهیلات به ز له زدگان کرمانشاه مشخص شد

بانک مرکزی ایران هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از ز له استان کرمانشاه تعیین کرد.

بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات توسط بانک مرکزی معرفی شد.