شرایط معافیت فعالیت های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، قرآنی ، فرهنگی و هنری

از سال 1395 اکثر معافیتهای مالیاتی از جمله معافیت موضوع بند « ل» ماده 139 « فعالیت های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، قرآنی ، فرهنگی و هنری » از نوع معافیت نرخ صفر خواهد بود که شرط استفاده از اینگونه معافیتها رعایت شرایط مندرج در قانون می باشد

شرایط معافیت فعالیت های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، قرآنی ، فرهنگی و هنری :

1- مودیان مذکور با مراجعه به سامانه tax.gov.ir ثبت نام و نسبت به دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند .

2- تسلیم اظهارنامه ، ترا مه و حساب سود و زیان وابرازدرآمد حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط

3- نگهداری و ارائه دفاتر قانونی و اسناد ومدارک حسابداری در تاریخ تعیین شده در درخواست اسناد و مدارک اداره امور مالیاتی

4- ارائه مجوز فعالیت صادره از مراجع ذیصلاح به اداره امور مالیاتی ذیربط .

5- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد ی ودستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی انجام می شوند باید در ج موضوع ماده 7 دستور العمل موضوع ماده 12 آئین نامه اجرائی تبصره(3)ماده 139 درج شده باشند .

لازم به ذکر است که این معافیت فقط بابت فعالیت های دارای مجوز احصاء شده در ج اعلامی ، بوده و به سایر درامد ها تسری نداشته و این اشخاص مکلف به انجام سایر تکالیف خواهند بود.

پرداخت مالیات های تکلیفی : اجاره موضوع تبصره 9 ماده 53 ، حقوق موضوع تبصره و ماده 86 ، اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران موضوع ماده 107

و ارائه اطلاعات معاملات موضوع مواد 169 و 169 مکرر و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده

موارد ذیل پیش شرط برخورداری اشخاص موضوع ماده (139) از معافیت مالیاتی مربوط به فعالیتهای غیرانتفاعی،برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... به شمار می آید:

1 - مودیان مذکور با مراجعه به سامانه tax.gov.ir ثبت نام و نسبت به دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند .

2 - حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی،برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... ، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

3 - ارائه ترا مه و حساب سود و زیان و ابراز درامد ، در سامانه tax.gov.ir حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی

4 - تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه فعالیتهای غیرانتفاعی،برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... ، به مرجع ناظر مربوط، حداکثر یک بار در هر سال مالی.

5 - غیرانتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن.

(ضمنا" معافیتهای موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله معافیتهای ماده 139 مربوط به اشخاص بوده و به مالیات بر ارزش افزوده تسری نخواهد داشت

لذا اشخاصی که به عرضه کالا و خدمت (غیر معاف موضوع ماده 12 ق.م.ا )اشتغال داشته و یکی از شرایط مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشند فارغ از معافیت های موضوع قانون مالیات های مستقیم مکلف به انجام تکالیف ثبت نام و صدور صورتحساب و اخذ مالیات وعوارض و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود)

مستندات قانونی :

139 – ل : فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد ی ودستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 1. ماده 139 - وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اه و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2. ماده 139 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 2. ماده 2 - درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 146 مکرر. معافیت های مذکور در مواد(133)، (134)، (139)"به استثنای بندهای(الف)،(ب) و (ز) آن"،( 142)، (143 )و تبصره یک ذیل ماده (143 مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره 1. ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح ) ماده (139)این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2) مصوب (4 /12/ 1393) عمل می شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه ،دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره درخصوص مشمولین مواد (144)و( 145)و بندهای (الف)،(ب) و (ز) ماده( 139 )این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ( 81 ) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

الف – ماده 132- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ژ – ماده 132- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

ت- ماده 132 - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترا مه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ,مصوب 1380 “

فصل نهم – معافیت موضوع بند ”ل“ ماده ( 139)

ماده 12- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد ی تعیین و اعلام خواهد شد .

فصل دهم – معافیت موضوع تبصره (1) ماده ( 139)

ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

فصل یازدهم – مقررات عمومی

ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27/11/1380 – (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود .

تبصره 1- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یادشده تلقی نمی گردد .

تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

ماده 15اصلاحی-- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترا مه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود

ماده اصلاحی16-- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

شماره: 19153 /4348/211

تاریخ: 04-11-1383

پیوست: دارد

دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد ی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.

دستور العمل موضوع ماده12آئین نامه اجرائی تبصره(3)ماده139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

ماده1- تعریف فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- فعالیت های انتشاراتی: مجموعه فعالیت هایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف کننده برسد.

ب- فعالیت های مطبوعاتی:مجموعه فعالیت های که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاع رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل رو مه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری عموم قرار می گیرد.

ج- فعالیت های فرهنگی: مجموعه فعالیت های که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پر اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد ، نظیر:ترویج،عرضه،ارزشی ،پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزش های فرهنگی و هنری،اجرای صحنه ای،نمایشگاه ها،مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.


د- فعالیت هنری:مجموعه فعالیت های که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنه ای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام می گردد.

ماده2-مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در ج پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد ی به قرار زیر است:

1-2- پروانه تأسیس،پروانه بهره برداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ی(یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت های مندرج درج پیوست صادر می گردد.
تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد ی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیت های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

2-2- مجوزهای تبعی:

عوامل دست اندرکار و مؤثر در انجام فعالیت های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

الف:دارا بودن کارت حرفه ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز

ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده(2)

ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

د- ارایه نسخه ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

ماده3- مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139اصلاحی این قانون نخواهند بود.

ماده4- نحوه اجرای تبصره(2) ماده104قانون مالیات های مستقیم در خصوص فعالیت های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.(حذف شد)

ماده5- فهرست فعالیت های موضوع بند ل ماده139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

ماده6- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963/7040-211 مورخ14/12/82 می شود و با رعایت مقررات آیین نامه موضوع تبصره(3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای1381 تحصیل می شود مورد عمل قرارخواهد گرفت.

ماده 7- فهرست فعالیت های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح ج پیوست می باشد.

سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ی

فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

ردیف

طبقه فعالیت

نوع فعالیت

فعالیتهای مشمول

1

انتشاراتی

انتشار کتاب

نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی - پخش و فروش کتاب

2

مطبوعاتی

2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات

تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی

2-2- انتشارنشریات و مطبوعات

نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- رو مه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات

3

فرهنگی

3-1- مسابقات فرهنگی و هنری

از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن

3-2- جشنواره های فرهنگی و هنری

مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.

3-3- نمایشگاه های فرهنگی و هنری

از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن

3-4- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری

آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و مؤسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری

3-5-

تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه

4

هنری

1- 4- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش

نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- برداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی- خدمات لابراتوری- - عکاسی - عکاسی هنری- گویندگی- گری صحنه- مدیریت تولید - آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نو ردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش و پخش و فروش آثار تصویری.

4-2- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی

تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای- گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)

3- 4- تئاتر و نمایش صحنه ای

نمایشنامه نویسی- کارگردانی - تهیه کنندگی – صدابرداری - طراحی و اجرای صحنه- نو ردازی - بازیگری- تدارکات - چهره پردازی- نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی - سیاه بازی و خیابانی.

4- 4 - هنرهای تجسمی

نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید

شماره : 200/94/82

تاریخ : 1394/08/17

موضوع ابلاغ تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد ی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان(تاریخ اجرا : عملکرد سال 1393 و به بعد)

در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 149-93-200 مورخ 25-12-1393، به پیوست نامه محترم فرهنگ و ارشاد ی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد ی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 5-1-1393، ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 9-6-1394 معاونت محترم امور فرهنگی وزارتخانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. 41-23-6