questioner for system book store

1- آیا شما کتاب را به محصلین اجازه باخود بردن میدهید؟

1- بلی ۲-نخیر

2- اگر محصلین کتاب را به شما تحویل نداد جریمه دارد؟

۱-بلی ۲-نخیر

3- آیا کتاب های مورد نیاز شما به دسترس شما قرار می ... رد؟

۱-بلی ۲-نخیر

4- آیا کتاب خواندن در جای که شما زند ... می کنید رایج است؟

۱-بلی ۲-نخیر ۳-کم

5- آیا محصلین به کتاب خوانی علاقه دارد؟

1- بلی ۲- نخیر ۳-کم ۴-زیاد