اول در سیاستهای کلی نظام:64.سیاستگذاری در امر کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات کلی ت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. (1) منظور ازسیاست کلی ت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغوراستقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن خواسته های مردم برآورده شود.سیاستگذاری از امور مدیریت به شمار می رود که متکی به اصول مهم برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل است. (2) در اداره امور کشور خطوط کلی معرف نظام و معمولا پیش بینی شده در قوانین اساسی است: «قانون اساسی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط ی است» . (3) در این قانون، خطوط کلی در وج ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]