فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات65   فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار فصل اول :طرح تحقیق موضوع تحقیق الفمعرفی مدارس شبانه روزی دخود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی هفصل دوم:تاریخچه قارچ قارچ یک غذای ارزشمند 1تاریخ 5فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی 12پرورش قارچ صدفی 13فضای مورد نیاز 13محیط ونحوه کشت قارچ صدفی 14بذر زنی 14کنترل –دماونور قارچ صدفی 15آبیاری-میزان تولید 15کشت در قفسه یا تاقچه 18کشت در بطری 18کشت روی کنده درخت 19عوامل مهم در کشت قارچ 19اسپان 21انواع محیط کشت 21انواع بستر کشت 23شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ 25 شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ 27کیت قارچ 31روش نگهداری از قارچ صدفی 32مشکلات احتمالی در پرورش قارچ 33فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ 37اه طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی 38کشت-فضاومحیط کاشت قارچ 40 بذر زنی 42کنترل ودما 43هزینه های تولی ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]