فهرست : 1- آیا از دیدگاه کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟ 2- آیا مفاهیم line  و with holding performance از نظر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟ 3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟ 4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟ 5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟ 6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟ 7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟ 8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟ 9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟ 10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]