جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی معروف به نظامی گنجوی(۵۳۷ - ۶۰۸ قمری) بزرگ‌ترین داستان‌سرای ایرانی منظومه‌های حماسی عاشقانه به زبان فارسی است که سبک داستان محاوره‌ای را وارد ادبیات داستانی منظوم فارسی کرد. چنانچه از اشعار او معلوم می شود «فضیلت نظامی منحصر به شعر و شاعری نبوده و از جوانی به فنون ادب و تاریخ و قصص علاقه داشته و درتحصیل علم همت کرده و مخصوصاً درنجوم صاحب اطلاع بوده است چنانکه خود گوید: هر چه هست از دقیقه های نجوم----- با یکایک نهفته های علوم خواندم و هر ورق که می جستم ----- چون ترا یافتم ورق شستم   وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند و توصیف طبیعت و اشخاص و احوال آن ها در شمار انی است که بعد از خود نظیری نیافته است. مهارتی که نظامی در تنظیم و ترتیب منظومه ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]