قطب دراویش گنابادی: رفتار نادرست منصوبان به درویشی اسباب زحمت همسایگان و مسئولان ذی ربط را فراهم آورد، از این بابت معذورم


ادامه مطلب