معجزه میکند وقتی اسی آشپز باشد!

بادمجان پوست گرفته را بعد از سرخ تبدیل به بادمجان پوست دار میکند:


اصلا معلوم نیست بدون پوسته! :دی