اگر دیدید اسی درب خانه را گشود و فریاد ن وارد شد، بدانید بوی قرمه سبزی به مشامش خورده!

همینقدر عاشق

همینقدر مهجور o_o