دوچرخه سواری یکی از تفریحات خوبی است که در خارج از خانه همه می توانند به آن به پردازند. اما نباید اینطور فکر کرد که دوچرخه سواری تنها با تفریح و شادی همراه است. تصادفات در دوچرخه سواری امر غیر عادی نیست و بسیار رایج است. حتی اگر در این زمینه قهرمان به شمار بیایید باید نکات ایمنی را در هنگام پرداختن به دوچرخه سواری رعایت کنید. به خصوص اگر در خیابان به دوچرخه سواری کنید .در ادامه مطالب نکاتی را برای ایمنی بیشتر در دوچرخه سواری می خوانید: