شنیده ها و شایعات بازار3


خگستر

این زیرمجموعه ایران خودرو ،از فروش 6 ملک به ارزش 17.8 میلیارد تومان خبر داده که زمان اعلام نتایج هم 7 داد تعیین شده است.

بورس کالا

شرکت بورس کالا برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را اعلام کرد.

ادامه مطلب