نان خیس است از

هوا خیس است از بهار

شیشه ترک برداشته است از شیارهاى کوچک امید.

من یک بار هم دیروز این گونه غمگین بوده ام. وقتى که کشتى ای در خلیجى آرام غرق شد

و تکه هاى شناورش در رگ هایم باقى ماندند.


مارینه پطروسیان

.

الصاقیه: قطعا جزء اشعار تاثیرگذاریه که توی عمرم شنیده و خونده م. بیشترین حس اشتراک یا همچه چیزی.

رادیو دیو رو هم گوش کنید.