اصطکاک پیش آمده میان دو ب و کار سنتی و مدرن آنقدر بالا گرفته که عده ای در روز روشن، به دفتر کار عده ای دیگر یورش می برند ...