همراه اول اعلام کرد از تاریخ اول مهر ماه تعرفه پایه سرویس مکالمه درون و برون شبکه، ی ان می شود.