وزارت خزانه داری امروز، پنجشنبه در یک توصیه نامه 19 صفحه ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است.