سیداحمد فرزند سیدحسن امروز در تمرین پیش وتان پرسپولیس حاضر شد.