گریه نمیکنیم از زجری که دیده ایم، از رنجی که کشیدیم
گریه میکنیم از اینکه با ذکر مصیبت ها و ابراز مظلومیت ها دیگر نمیتوانیم اعتماد کنیم
گریه میکنیم از شکی که به حقانیت شعارهایتان در ما پدید آمد بواسطه پستی فطرت های بزک کرده
و به لطف خدا آن را هم پشت سر میگذاریم...