عناوین تحقیق های مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران
در زیر فهرستی از تحقیق های انجام شده با موضوعات مرتبط با مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران جمع آوری شده است:

... حیدری گنجه،1394" بررسی تأثیر استفاده از bim بر حوزه های دانش مدیریت پروژه در صنعت ساخت کشور "،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت ... تهران، ... راهنما: ... محمود گلابچی

سید مجتبی ابطحی نجف آبادی،1390" پیش نیازهای به کار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در مدیریت یکپارچه فاز طراحی پروژه های داخلی "پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت ... تهران، ... راهنما: ... محمد جواد ثقفی، ... مشاور: ... محمد علی کاشف حقیقی

ابراهیم نژاد،محمد،1394،"طرح نوسازی بیمارستان شهید ... بهشتی ... وار با رویکرد طراحی به روش bim جهت بهینه سازی زمان ساخت"،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت در ... علم و صنعت ایران، ... راهنما: ... احمد اخلاصی، ... مشاور: ... بهروز غفوریان - ... حسین بخشی

... راهنما: علی رضا مستغنی | دانشجو: اعظم رستمی،بررسی نقش مدل bim در اجرای موفق ... ی همزمان در پروژه های ساخت،1394، پایان نامه . ... تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - ... هنر تهران - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

... راهنما: علیرضا میرمحمدصادقی | دانشجو: زهرا رضایی ،بررسی نقش bim در تعامل موثر مدیریت ریسک و ... ی ارزش در پروژه های ساخت، پایان نامه . ... تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - ... هنر تهران - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

... راهنما: مجتبی حسینعلی پور | دانشجو: سالومه شاهینی ،بررسی بسترهای لازم برای به کار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان، پایان نامه . غیر ... تی - مؤسسه های آموزش عالی غیر ... تی ـ غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز - دانشکده فنی . 1394 . کارشناسی ارشد

ستوده بیدختی, ... حسین، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران


حسنی, هومن؛ خشایار اسدی بروجنی و عبدالله اردشیر، ۱۳۹۳، بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان، دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم ... ی عمران، شیراز، شرکت پندار ... ش رهپو


طیبی فلاح, اسد و محسن گرامی، ۱۳۹۳، نقش ابزارهای bim 1 درجلو ... ری از امکان از دست رفتن اطلاعات در خلال مرحله ی طراحی و ساخت، اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، تهران، ... تربیت مدرس دانشکده هنر و معماری،

سعادت فرد, مینا و علی ارزاقی، ۱۳۹۳، نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

رحیم نیا, ایمان، ۱۳۹۲، تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) بر معماری داخلی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

غمخوار, سیده مهسا، ۱۳۹۱، به کار ... ری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان mib (جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان ها)، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران

... راهنما: احسان اله اشتهاردیان | ... مشاور: مجتبی عزیزی | دانشجو: سیده پگاه نعمتی ورکی ،بررسی چالش ها و را ... ارهای پیاده سازی bim در صنعت ساختمان سازی ایران (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن)، پایان نامه . ... تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - ... تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

مجتهدی صفاری, آروین؛ فریده عت ... و آبتین عطایی، ۱۳۹۵، طراحی و تحلیل به کار ... ری سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی برای یک ساختمان آموزشی / اداری، نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران، شرکت هم ... شان انرژی کیمیا

اسماعیل زاده, فاضل و کمیل اسماعیلی زاده، ۱۳۹۵، استفاده ازمدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) دربهبود برنامه ریزی بازسازی ساختمان های شهری، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در ... ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (ifia)، ... جامع علمی کاربردی

صمیم پی, رزیتا و احسان سقط فروش، ۱۳۹۵، ارزی ... نیاز به مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیری پروژه های ساخت و ساز کشور با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در ... ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (ifia)، ... جامع علمی کاربردی

صادقی, فاطمه و حسین عارفی، ۱۳۹۵، مدل سازی سه بعدی ساختمان، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز را ... ارهای دستی ... به توسعه پایدار،

رضوانی فر, پرتو و حسنعلی مسلمان یزدی، ۱۳۹۵، bim کاربردها و سطوح توسعه مدل در ساخت و ساز، کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر، تهران، موسسه فراز ... شان دانش بین الملل

هادوی سیاه بومی, پیام و مهدی توکلان، ۱۳۹۴، مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه، دهمین کنگره بین المللی ... ی عمران، تبریز، ... تبریز دانشکده ... ی عمران

عظمتی, حمیدرضا و حسام جواه ... ور، ۱۳۹۴، مدل سازی اطلاعات ساختمان(bim) در مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی

صالح پور, علی؛ پرویز بیات و محسن ابوطالبی، ۱۳۹۴، بکار ... ری فناوری های نوین مدیریت اطلاعات مکانی (gis) در تکنولوژی مدلسازی building information modeling، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در ... ی کامیپوتر، شهرکرد، ... آزاد ... ی واحد شهرکرد

نیک سرشت, مرتضی، ۱۳۹۴، مدیریت و بکار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمانbim، اولین کنفرانس ... ی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهن ... و مدیریت جهادی، بندرانزلی، ... آزاد ... ی واحد بندر انزلی

علیزاده نوذری, مهدی؛ زینب کهن روز رستمی و ابوالفضل استوی، ۱۳۹۴، بررسی اثر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت، دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری ، ارومیه، کانون سراسری انجمن های صنفی ... ان معمار ایران

کاکانژادی فرد, محمد؛ پیام محمدی و احسان اسکندری ب ... ، ۱۳۹۴، عملکرد و جایگاه پیمانکاران در مدیریت پروژه ها با بهر ... ری از تکنیک مدلسازی اطلاعات ساختمان bim، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، ... آزاد ... ی واحد علوم و تحقیقات فارس

همتیان پور, روح الله و سیروس کراهی مقدم، ۱۳۹۴، طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان، اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه ... ی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

شفقت, مهزیار، ۱۳۹۴، اثر شبیه سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت پروژه ها و کاهش هزینه b.i.m، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس

نادری, شهاب و مهدی روانشادنیا، ۱۳۹۴، مدل سازی اطلاعات ساختمان bim ... ، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا


علیزاده نوذری, مهدی؛ ابوالفضل استوی و زینب کهن روز رستمی، ۱۳۹۴، استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در طراحی های سازگار با محیط، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

مهدی خانی, مهدی و سیدمحمدحسین ... زارع، ۱۳۹۴، سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (bmi) وتعیین بسترهای لازم جهت بکار ... ری آن درمدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی درتهران)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در ... ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ... صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گودرزی, نیما؛ میترا خداشناس و مهسا نادری صفا، ۱۳۹۴، امکان بهره ... ری از bim درمعماری، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در ... ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ... صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صالحی سده, رضا؛ عبدالرحیم فضلی؛ عبدالفخیر فضلی و مریم فضلی، ۱۳۹۴، بررسی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان درصنایع زیربنایی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در ... ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ... صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سعیدمحمودی, سید ... و مرجان لطیفی اسکویی، ۱۳۹۴، ضرورت بهره ... ری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( bim )در آموزش معماری ایران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، ترکیه، موسسه سرآمدهمایش کارین

کشتی آرای, مسعود، ۱۳۹۳، بررسی و مطالعه ی مدل سازی اطلاعاتی ساختمانbim و نحوه ی پیاده سازی آن جهت کاهش زمان و هزینه و مصرف انرژی در ساختمان، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران ... ارومیه

فانی, فرزاد؛ روح اله طاهرخانی و مجید ... ه پرور، ۱۳۹۳، کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز، اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستی ... به توسعه پایدار، تهران، مرکز را ... ارهای دستی ... به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند

همتیان پور, روح الله؛ مهدی روانشادنیا و احسان فرخی، ۱۳۹۳، توسعه پایدار با استفاده از مدل ساسی اطلاعات ساختمان، اولین کنفرانس ملی ... ی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز را ... ارهای دستی ... به توسعه پایدار،

محسنی, سیده مریم؛ محمد مهدی سلطانی و علیرضا جالینوس، ۱۳۹۳، مدل سازی اطلاعات ساختمان، مزایا و چالش های پیش رو، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

نویسنده: اقبال شاکری . حسین حجرالاسودی . علیرضا جوشقانی . ... نوژان نادری ،کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره ... ری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت، مقاله های همایش های ایران . دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی . منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی . 1391

... راهنما: احسان اله اشتهاردیان | ... مشاور: محمد جعفری فشارکی | دانشجو: پرهام پوست فروشان ،پایش چهاربعدی فرآیند ساخت و ساز به کمک bim و it، پایان نامه . غیر ... تی - مؤسسه های آموزش عالی غیر ... تی ـ غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز - دانشکده ... ی معماری و شهرسازی . 1393 . کارشناسی ارشد

سارا ... شکاری . سمیرا ... شکاری ،1392،معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستی ... به توسعه و طراحی پایدار، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار . انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه . 1392

ابراهیمی,حامد وشاکری, اقبال ب، ۱۳۹۲، بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درجهت دستی ... به معماری پایدار، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، ... آزاد ... ی واحد تبریز

ابراهیمی,حامد وشاکری, اقبال ، ۱۳۹۲، بررسی روند بکار ... ری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (bim) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه های عمرانی، اولین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون ... ین ساری

آقایی اصل، الناز "بررسی قابلیت های مدیریتی ناشی از به کار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در صنعت ساخت ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت، ... تهران، راهنما: پروفسورگلابچی، مشاور ... حسین نقاش طوسی،1394

بحرینی،فردین،1395،"بکار ... ری مدلسازی اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور کاهش ضایعات مصالح در پروژه های ساخت"پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ساخت و پروژه ... ... کبیر، ... راهنما: ... رضا مکنون، ... وحید شاه حسینی

بهمنی،هما،1394،"بررسی نقش کاربرد مدل اطلاعات ساختمان (buildingn information modelling) در تحول یکپارچه پروژه (integrated project delivery) با رویکرد مدیریت ارتباطات و مدیریت یکپارچ ... پروژه" ،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه وساخت ، ... شهید بهشتی، ... راهنما: ... مجتبی حسینعلی پور

جدیدی ,حسین ؛ روانشادنیا ,مهدی وحسینعلی پور, سیدمجتبی ، ۱۳۹۲، معرفی روشهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در پایش پیشرفت پروژه های ساختمانی، هفتمین کنگره ملی ... ی عمران، زاهدان، ... سیستان و بلوچستان

حسنی ,هومن ؛ اسدی بروجنی ,خشایار واردشیر, عبدالله ، ۱۳۹۳، بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان، دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم ... ی عمران، شیراز، شرکت پندار ... ش رهپو

خاکی، غلامرضا،1378، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، تهران، کانون فرهن ... انتشاراتی درایت

خلقتی، حمید،1394"ارزی ... تاثیرات bim در فرایند برآورد هزینه های ساخت و ساز و مقایسه آن با فرآیند سنتی برآورد هزینه"رشته مدیریت ساخت، ... آزاد ... ی واحد علوم و تحقیقات، ... راهنما: ... محمود هریسچیان

خلیلی قمی، سعید، 1394، تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) و کاربرد آن در صنعت ساختمان، فصلنامه پنجره، سال پنجم، شماره 19، نظام ... ی استان قم

رحیم نیا،,ایمان ، ۱۳۹۲، تأثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) بر معماری داخلی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

رشیدی، بابک "یکپارچه سازی تغییرات اضافه شده به مدل سازی اطلاعات ساختمان به منظور کاهش هزینه های ساخت پروژه"پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، ... تهران، راهنما: پروفسور گلابچی، مشاور: عصمت الله نورایی،1394

رضایت,مریم وگلابچی محمود ، ۱۳۹۳، بررسی تاثیرکاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود حوزه های دانش مدیریت پروژه، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، موسسه آریانا

ستوده بیدختی , ... حسین ومعینی پور, صالح ، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر سیستم های تعمیر و نگهداری ساختمان و چالش های آن، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ... جامع علمی کاربردی

ستوده بیدختی ب, ... حسین ، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

ستوده بیدختی،1395،"کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان ها"پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاءال ... ه سمنانی، ... راهنما: ... احسان اثنی عشری

ستوده بیدختی، ... حسین، ۱۳۹۳، بررسی عملکردی مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)، فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی، شماره 10 سری جدید (شماره 30 متوالی)، زمستان 93 و بهار 94، صفحه 82-85، مشاهده در: http://www.omran-mb.com/index.php?option=com_helloworld&no=30&row=13&ps=96&pn=4&paper&itemid=174

سلیمانی،آشتیانی،1393،"ارائه الگوی کاربرد مدل مدیریت ناب در مدل سازی اطلاعات ساختمان"،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه وساخت ... شهید بهشتی، ... راهنما: ... احد نظری، ... مشاور: ... علی ... یان

ستوده بیدختی, ... حسین؛ حسین بهرامی و احسان اثنی عشری، ۱۳۹۴، مروری بر مطالعات مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش

ستوده بیدختی, ... حسین، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درمدیریت پروژه های ساخت، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران


سعادت فرد,مینا وارزاقی, علی ، ۱۳۹۳، نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

عاصمی اصفهانی،مهناز،1394،"طراحی مرکز آموزشی - پژوهشی شرکت معدنی - صنعتی گلگهر سیرجان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)"، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت ... علم و صنعت ایران، ... راهنما: ... احمد اخلاصی، ... مشاور: ... جواد ... ی


فتوحی،اسداله،1394،"بررسی نقش و جایگاه bim (مدلسازی اطلاعات ساختمان) در عملکرد شرکتهای ... ین مشاور معماری ( رتبه ‎1 تهران)"،پایان نامه در رشته مدیریت پروژه و ساخت، ... شهید بهشتی، ... راهنما: ... مجتبی حسینعلی پور

قلی زاده،پویا،1392،"امکان سنجی به کار ... ری مدل اطلاعات ساختمان ( bim ) در پروژه های ساختمانی" پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت، ... شهید بهشتی، ... راهنما: ... احد نظری

ستوده بیدختی, ... حسین و احسان اثنی عشری، ۱۳۹۴، تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه swot، دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران، موسسه آموزش عالی علاءال ... ه سمنانی

کریمی، صدیقه و نصر، احمدرضا،1392، روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، نشریه پژوهش، سال چهارم، شماره 1 (7 پیاپی)، بهار و تابستان 1392، ص 71-93.
فرزاد فانی،روح اله طاهرخانی،1394، کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز ، اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستی ... به توسعه پایدار

ستوده بیدختی، ... حسین،1394، کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در فاز اجرای پروژه های ساخت ، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در ... ی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
جواد بمانی،1393،" بررسی را ... ارهای کاهش تاخیرات پروژه های ساخت با استفاده از bim "پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت ... تهران ... راهنما:محمد رضا بمانیان

گلینی مقدم، گلنسا،1393، مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش، فصلنامه نقدکتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، ص 251-258.

معلم زاده، محمد رضا "کنترل و پایش یکپارچه هزینه-زمان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان"پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، ... ... کبیر، راهنما: ... محمد حسن سبط و محمد تقی بانکی

... زارع، محمدحسین،1394،"سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (bim‎) و تعیین بسترهای لازم جهت به کار ... ری آن در مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمران (مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی در تهران)"پایان نامه در رشته مدیریت ساخت ... آزاد ... ی واحد اراک، ... راهنما:مهدی مهدی خانی

نیک بخت،1394،"بررسی آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)در برنامه تحصیلی رشته مدیریت ساخت در ... های ایران"پایان نامه در رشته مدیریت ساخت ... آزاد ... ی واحد علوم و تحقیقات، ... راهنما: ... محمود هریسچیان، ... مشاور: ... مجتبی حسینعلی پور

نیک فر، احسان،1391"بررسی بکار ... ری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در صنعت ساخت ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ساخت، ... آزاد ... ی واحد علوم و تحقیقات، ... راهنما: ... محمدتقی بانکی، ... مشاور: ... مجتبی حسینعلی پور

یادگاری،1394،"مقایسه تطبیقی دستورالعمل های منتخب مدل سازی اطلاعات ساختمان وارائه پیشنهاد برای مدیریت یک پروژه مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران"پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، ... آزاد ... ی واحد علوم و تحقیقات، ... راهنما: ... مجتبی حسینعلی پور

یاوری روشن، طیبه،"بررسی قابلیت های مدل سازی اطلاعات ساختمان bim و تأثیر آن در بهبود فرآیند مدیریت دعاوی پیمانکاری در پروژه های ساختمان سازی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ... تهران، ... راهنما ... مجید پرچمی جلالی، مشاور: عصمت الله نورزایی،1394

یارمحمدی،هومن،1392،" ارزی ... اثرات مدل اطلاعاتی ساختمان (bim) در صنعت ساخت و ساز و پیاده سازی آن در یک پروژه ساختمانی "پایان نامه رشته مدیریت پروژه و ساخت ... تهران، ... راهنما: ... محمود گلابچی،

ستوده بیدختی, ... حسین، ۱۳۹۴، کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، ... آزاد ... ی واحد علوم و تحقیقات فارس

طراحی و تحلیل به کار ... ری سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی برای یک ساختمان آموزشی / اداری
استفاده ازمدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) دربهبود برنامه ریزی بازسازی ساختمان های شهری
ارزی ... نیاز به مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیری پروژه های ساخت و ساز کشور با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim
مدل سازی سه بعدی ساختمان
bim کاربردها و سطوح توسعه مدل در ساخت و ساز
مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه
مدل سازی اطلاعات ساختمان(bim) در مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی
بکار ... ری فناوری های نوین مدیریت اطلاعات مکانی (gis) در تکنولوژی مدلسازی building information modeling
بررسی اثر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت
عملکرد و جایگاه پیمانکاران در مدیریت پروژه ها با بهر ... ری از تکنیک مدلسازی اطلاعات ساختمان bim
طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان
اثر شبیه سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت پروژه ها و کاهش هزینه b.i.m
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim ...
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در طراحی های سازگار با محیط
مدیریت و بکار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمانbim
سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (bmi) وتعیین بسترهای لازم جهت بکار ... ری آن درمدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی درتهران)
امکان بهره ... ری از bim درمعماری
بررسی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان درصنایع زیربنایی
ضرورت بهره ... ری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( bim )در آموزش معماری ایران
بررسی و مطالعه ی مدل سازی اطلاعاتی ساختمانbim و نحوه ی پیاده سازی آن جهت کاهش زمان و هزینه و مصرف انرژی در ساختمان
مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمان bim
توسعه پایدار با استفاده از مدل ساسی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان، مزایا و چالش های پیش رو
مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی
ارزی ... کاربرد تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان در تحقق معماری هوشمند
بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان
نقش ابزارهای bim درجلو ... ری از امکان از دست رفتن اطلاعات در خلال مرحله ی طراحی و ساخت
نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان
تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) بر معماری داخلی
به کار ... ری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان mib (جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان ها)
کاربرد مدلسازی در مدیریت مخازن و طراحی چاه
مدل ساختمانی - پتروفیزیکی مخزن سروک، میدان کوه موند
کاربرد تکنولوژی bim در مدیریت هوشمند سازه های بتنی پیش ساخته
ارزی ... ریسکهای ب کار ... ری bim در پروژه های ساخت و ساز
پایان نامه: بکار ... ری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های ... مبتنی بر استاندارد leed
ارزی ... مزایای مدلسازی اطلاعات ساختمان( bim ) نسبت به سایر طراحیهای کامپیوتری( cad ) در صنعت aec
بهبودبازده زیست محیطی پروه های عمرانی به کمک bim
بهینه سازی موقعیت تاورکرین ها درسایتهای ساخت و سازباادغام gisو bim
کتاب های تخصصی مدل سازی اطلاعات ساختمان
چگون ... اندازه ... ری بلوغ سازمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن)
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim و تأثیر آن در بهبود مدیریت پروژه های صنعت ساخت
ارتقاء سطح برآورد هزینه ساخت سیستم سازه ف ... ی با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان
مدل فعالیت های امداد و نجات در زمان-مکان با استفاده از سیستم هوشمند ساختمان
استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در طراحی های سازگار با محیط
بررسی و تحلیل سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان و ارزی ... و اولویت بندی عوامل عدم تحقق آن در شرکتهای پیمانکاری ساختمانی در ایران
افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با bim
تکنولوژی نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن درمعماری دیجیتال برای دستی ... به توسعه و طراحی پایدار

چگونه اثربخشی برنامه ریزی و کنترل را در پروژه تضمین کنیم؟
تکنولوژی نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن درمعماری دیجیتال برای دستی ... به توسعه و طراحی پایدار
نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی
بررسی اثرگذاری نرم افزارهای مختلف بر ارتقا فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان
بررسی کاربرد فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در فرآیند ساخت و ساز بتنی
اولویت بندی کاربردها و فوایدbim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در فاز اجرای پروژه های ساخت
تجهیز کارگاه و چیدمان تاور کرین با تمرکز بر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان bim
کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره ... ری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت
به کار ... ری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان bim (جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان ها)
بهره ... ری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچه اقلام پروژه؛رویکردی نوین در ساخت و ساز پایدار
بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درجهت دستی ... به معماری پایدار
تاثیر طراحی در افزایش ایمنی پروژه های عمرانی
نقشbim درتغییر وتحول فرایند طراحی و ساخت
ابعاد کاربردی و اطلاعاتی مدل های اطلاعات ساختمان (bim)
مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها
مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درمدیریت پروژه های ساخت
بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان
تامین اطلاعات مورد نیاز تیم های جست و جو و نجات با بهره ... ری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
پتانسیل های بکار ... ری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)
فواید، هزینه ها و موانع بکار ... ری b.i.m در مدیریت ساخت
توسعه پایدار با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمان bim
افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره ... ری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از bim
... وم بکار ... ری bim در ساختمان های استراتژیک
سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان bim را ... اری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده
مدیریت و بکار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمانbim
نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در کاهش هزینه های ساخت و ساز
چگون ... و تاثیر اموزش bim در کارگاه
تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه swot
تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (bim) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (ipd)
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim ...
ارزی ... اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش bim با رویکرد توسعه پایدار
پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه
طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان
بکار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ساخت و موانع و مشکلات ان
معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستی ... به توسعه و طراحی پایدار
بررسی جایگاه تکنولوژی bim در مدیریت پروژه های عمرانی
مطالعه ی موردی در استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در چرخه ی حیات پروژه های ساخت
پایش منابع در مدیریت یکپارچه پروژه با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان
بررسی نقش استفاده از bim و هماهنگ شدن ابزار نصب و شرایط سایت با مدل در نصب پل کارون 4
بررسی نقش استفاده از bim و قابلیت اجرایی در طرح سختکنندههای قوس پل کارون 4
مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان bim4d در مدیریت پروژه های عمرانی
کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
بررسی نقش bim در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه pmis و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت cimis
مدلسازی اطلاعات ساختمان را ... اری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی
معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خا ... تری
اvisilean حاصل تعامل ساخت ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان

افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با bim
ارزی ... کاربرد معماری دیجیتال در طراحی سازه های نوین
تحلیلی بر میزان پذیرش استفاده از تئوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در شرکت های پیمانکاری داخلی
امکان سنجی بکار ... ری مدلسازی اطلاعات ساختمان در تصمیم ... ری های کارگاهی
مدلسازی اطلاعات ساختمان و اثرات بکار ... ری آن درصنعتی سازی ساختمان ها
طراحی دیجیتال به روش مدلسازی اطلاعات ساختمان بارویکردتوسعه پایدار
استفاده از فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در ساختمانهای بتنی پیش ساخته
کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت
مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه
طرح تحقیقاتی:امکان سنجی فنی واقتصادی بکار ... ری bim درتهیه شناسنامه فنی ساختمان واسنادملکی
plan first
مدل سازی منسجم اطلاعات ساختمان در پایانه ی جدید فرودگاه بین المللی ... ( tom bradley)
راه اندازی مرکز نوآوری در ... ی و مدیریت ساخت
فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان و نقش آن در بازسازی پس از ز ... له
تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران ب ... ایه swot
فراخوان مقالات انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
مروری بر مطالعات مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران
بررسی عملکردی مدل سازی اطلاعات ساختمان(bim)
identifying more dimensions required for implementing bim in facility mana ... ent
مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها
مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان درمدیریت پروژه های ساخت
کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت
پتانسیل بکار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی- ... ی
مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساخت وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه
به کار ... ری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستی ... به ساخت و ساز ناب