1- معلمان موفق امروزی می دانند که در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی

2- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند: ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم.

3- معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یاد ... ری اند.

4- معلمان موفق امروزی می دانند زنگ تفریح و بازی حق مسلم ک ن است.

5- معلمان موفق امروزی می دانند که اثربخشی بر دانش آموزان بی ان ... زه نیز از اه ... مهم آنان است.

6- معلمان موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس و جامعه از اه ... آنهاست.

7- معلمان موفق امروزی می دانند کلید قرن اخیر یاد ... ری مداوم است.

8- معلمان موفق امروزی می دانند باید فرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان فراهم نمایند.

9- معلمان موفق امروز می دانند سهم هر دانش آموز از یاد ... ری اهمیت دارد.

10- معلمان موفق امروزی می دانند آنها علاوه بر نیازهای علمی، نیازهای معنوی و اخلاقی هم لازم دارد.