علیرغم به سن تکلیف نرسیدن دانش آموزان پسر در مقطع ابت ،با تشویق دانش آموزان به انجام اعمال عبادی،می توان در جهت آشنایی آنان با این اعمال گام برداشت .و براین امید بود که بعد از رسیدن به سن تکلیف،دانش آموزان نسبت به انجام این اعمال کوشا تر باشند .به همین جهت وبا عنایت به نقش جدّی والدین دانش آموزان جهت نیل به این هدف،فرمی طراحی ودر اختیار خانواده دانش آموزان دبستان شاهد قرار گرفت.تا در صورت انجام این اعمال در خانه ،والدین اقدام به ثبت این عمل نموده و در پایان هر ماه به واحد پرورشی دبستان تحویل دهند.تا به نفرات برگزیده هدایایی تقدیم گردد.نکته مهم در این طرح،توجه به این نکته مهم است .که انجام این اعمال با توجه به نرسیدن دانش آموزان به سن تکیلف ،واجب نیست.با کلیک بر روی ادامه مطلب،فرم مربوطه را کنید.