برای دخترانی که امر ازدواج آنها قدری به تأخیر افتاده و می خواهند که سریع تر ازدواج کنند دعا و حرز ذیل برای تسهیل و انجام ازدواج فوری و گشایش بخت آسان و سریع بسیار مؤثر است. آن حرز و دعا این است:

بیست و پنج مرتبه حرف واو (و) را بر پارچه ای از حریر ... بنویسد.
سپس این آیه شریفه را بنویسد:

بسم الله الرحمن الرحیم ” وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم “.

این حرز را با خود به همراه داشته باشد. ان شاء الله ازدواج سریع و آسان خواهد داشت.

منبع: کنوز آل محمد (ص)،