گاهی وقتا هم هم هست دو روز که میگذره انقدر هیچی نمی ... ،همش او پشت زیر گلوت انبار میکنن میشن بغض ،


+واینکه

دارد دیر میشود و

این جوان ،پیر میشود و

طرقه ی مست ،دل ... ر میشود و

باز هم دیر میشود و دیر میشود و دیر میشود و...

َسَرِ آمدن نداری (./؟/...)