حسین، جانش را از دست داد ولی زیر بار زور نرفت

مردم ما اما، حاضر نیستند با وجود شیوه تحقیرآمیز فروش خدمات خودرو، دست از ید ماشین بردارند

و از طرفی مرتب شاهد گزارشهای ترافیک اربعین و انفجار جمعیت و بسته شدن مرز و عاشقان حسین و....

می شود من عاشق حسین باشم، اما زیر بار زور بروم؟ اجازه بدهم یک ماشین گران به من فروخته شود در صف وام بایستم؟


فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد