رایج ترین علتی که مردم را به الکتریکی ... دوچرخه ی خود سوق داده است، یافتن جایگزینی راحت و سالم برای خودرو بوده است. واضح است که ... ترین جایگزین برای خودرو، دوچرخه است. البته چنین چیزی شاید در برخی از مناطق روستایی امکان پذیر نباشد ولی در ... ای شلوغ، دوچرخه انتخاب بسیار مناسبی می تواند باشد مخصوصاً اگر از نوع برقی باشد.
دوچرخه برقی مردم را وادار به دوچرخه سواری روزانه می کند. ۵۵ درصد دارندگان دوچرخه های الکتریکی قبل از اینکه دوچرخه الکتریکی ب ... ند یا دوچرخه خود را الکتریکی کنند، به صورت هفت ... یا روزانه از دوچرخه خود استفاده می ... د ولی بعد الکتریکی شدن، این میزان به ۹۳ درصد افزایش پیدا کرد. حتی تعداد افراد کم (۶ درصد) که هیچ گاه از دوچرخه استفاده نمی ... د، با وجود دوچرخه ی الکتریکی، اقدام به استفاده از آن ها کرده اند که اغلب از افراد بزرگ سال هستند. این اطلاعات نشان می دهد که اگر شما به دوچرخه سواری علاقه ای ندارید، احتمالاً دوچرخه الکتریکی می تواند علاقه شما برای دوچرخه سواری را بران ... زد!