اتوپارت پرس: توزیع و تولید روغن موتور در شش ماه ابت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با رشد همراه بوده است.

توزیع و تولید روغن موتور در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 31 درصد رشد داشته و از 157 میلیون لیتر به 206 میلیون لیتر افزایش یافته است.


بر این اساس، شرکت نفت ایرانول با 49 درصد رشد، بیشترین رشد توزیع را داشته است و سپس نفت پارس ان و بهران با 38 ، 29 و 16 درصد رشد مواجه بوده اند.ج اطلاعات توزیع و تولید در پیوست خبر قابل ملاحظه است.

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress