اتوپارت پرس: مدیربازرگانی یکی از شرکت های تولیدکننده کاتالیست کشور در رابطه با تاثیر برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو بر شرایط تولیدکنندگان فعال در این حوزه، گفت: «قطعا برگزاری این دوره نمایشگاه تاثیر خود را دارد. اما با توجه به شرایط موجود، شاید این اثرگذاری نسبت به سال های قبل تا حدی کمتر شود.»

نازنین شاهوردی در ادامه به خبرنگار «اتوپارت پرس» توضیح داد: «در این دوره نمایشگاه، بعضی از شرکت ها که از قبل غرفه هم گرفته بودند، شرکت ن د. به این دلیل که هم وضعیت اقتصادی مناسب نبود و شاید معتقد بودند حضور در نمایشگاه فایده ای ندارد و به این دلیل حضور نیافتند.»

وی با بیان اینکه این نمایشگاه فضایی برای حضور همه شرکت های تامین کننده و شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش فراهم می کند، اظهار کرد: «این دست نمایشگاه ها فرصتی ایجاد می کند تا شرکت ها بتوانند خود را به مخاطبان و مشتریان معرفی کنند.»

شاهوردی با اشاره به اینکه تولید شرکت پرتو فرازان، کاتالیست خودرو است که خیلی ها با آن هیچگونه آشنایی ندارند، افزود: «کاتالیست از گران ترین قطعات به کار رفته در خودرو است.»

به گفته مدیربازرگانی پرتو فرازان، این قطعه توسط 2 شرکت در ایران تولید می شود که به این ترتیب بیش از 70درصد نیاز خودروسازان را تولیدکنندگان داخل تامین می کنند و مابقی نیاز وارد می شود.