1 i take حال ساده
2. i am taking حال استمراری
3. i have taken ( ماضی نقلی ( حال کامل
4. i have been taking ( ماضی نقلی استمراری ( حال کامل استمراری
5. i will take آینده ساده
6. i will be taking آینده استمراری
7. i will have taken آینده کامل
8. i will have been taking آینده کامل استمراری
9. i would take آینده در گذشته
10. i would be taking آینده در گذشته استمراری
11. i would have been taking آینده در گذشته کامل استمراری
12. i would have taken آینده در گذشته،کامل
13. i took گذشته ساده
14. i was taking گذشته استمراری
15. i had taken ماضی بعید- گذشته کامل
16. i had been taking گذشته کامل استمراری

ترجمه
با توجه به اینکه بیشتر زمان های زبان انگلیسی معادل فارسی ندارند بنابراین معنی آنها به فارسی امکان ندارد جز اینکه آن زمان ها را در یک جمله ی فارسی توضیح دهیم. به احترام بعضی از دوستان عزیز و بسیار گرامی سعی تا حد ممکن بعضی از زمانها را که معادل فارسی ندارند ترجمه نمایم
1-من می برم
2-من در حال بردن هستم
3-من برده ام
4- من عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
5-من خواهم برد
6-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(معادل فارسی ندارد)
7-من در آینده برده ام(معادل فارسی ندارد)
8-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
9- من خواهم برد(نقل قول از ی که در گذشته صحبت میکند)
اگر بخواهیم بگوییم که شخص دیگری در زمان گذشته چه چیزی در مورد آینده می گفت از این زمان استفاده می کنیم
مثال:he said that he would go to tehran the next day
او گفت که او به تهران خواهد رفت روز آینده
10-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(نقل قول از ی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
11-من در آینده برده ام(نقل قول از ی که در گذشته صحبت میکند)
12-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(نقل قول از ی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
13-من بردم
14-من داشتم می بردم
15-من برده بودم
16-من برده بودم و عمل بردن را ادامه داده بودم(معادل فارسی ندارد)