نفرات برتر مسابقه خط تحریری زبان انگلیسی

رتبه نام پایه مدرسه
اول علیرضا بوستانی هفتم شهید باقری
دوم علی جولایی هفتم شهید باقری
سوم علی تقوی هفتم مفید
چهارم

فواد زهرودی

حمید رضا اردلان

نهم

هفتم

شهید باقری

مفید

پنجم حسین احمدی هشتم علامه دهخدا

خط نفر اول