جلسه هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا با حضور ریاست و اعضاء هیئت رئیسه با موضوع(نحوه برگزاری همایش روز جهانی بهداشت روان) با میزبانی هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان زنجان ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 11/06/95 در محل دفتر هیئت تشکیل شد .
ادامه مطلب