این یادداشت در اصل برای شماره ی 70-71 مجله ی سوره ی ... شه نگاشته شده است.

علی (حسین پاکدل) پس از یک عمر زند ... ، ناگهان و "بدون هیچ دلیلی" به رویا (مهناز افشار) همسرش خیانت می کند و با دختر جوانی که از قضا شاگردِ کلاسِ پیانویِ رویا نیز هست به لندن می رود. از لندن برای رویا پیغام میگذارد که چون عاشق است، چاره ای برایش باقی نمانده و بابت وضعیت پیش آمده متاسف است. چند روز بعد "ناگهان" علی باز میگردد و اظهار ندامت می کند و از رویا میخواهد که او را ببخشد و به زند ... برگردد. رویا در این فاصله بدون اینکه ع ... العمل جدی در مواجه با این فاجعه نشان دهد و باز هم "بدون دلیل" با پسر جوانی آشنا می شود و به او علاقه پیدا می کند.

برای بینندۀ حرفه ای سینما همین 115 کلمه کافی است تا روی هوا بودن "برف روی کاج ها" را تشخیص دهد. ... ، چیزی را برای ما روایت نمی کند و همه چیز بدون هیچ دلیلی رخ می دهد. حتی دوست رویا (ویشکا آسایش) نیز ناگهان از زنی که از شوهر سابقش متنفر است تغییر ح ... داده و در پاسخ به رویا از زند ... جدیدش با او ابراز رضایت می کند و ... ی نیست از کارگردان بپرسد که چرا این همه باید بدون دلیل اتفاق بیفتد؟ دیگر اجازه بدهید مته به خشخاش نگذاریم و از کارگردان نخواهیم برایمان توضیح بدهد که چرا یک دندان پزشک که برای خوش گذرانی به لندن سفر می کند باید در زیر زمین یک خانه اجاره نشین باشد؟ تکلیف ... با هیچکدام از کارکترها روشن نیست و این روشن نبودن موجب میشود ما نفهمیم که چرا رویا ظرف چند روز با پسری که از ناکجاآباد سر و کله اش پیدا شده این اندازه صمیمی می شود و حتی به او علاقه پیدا می کند؟ چرا جوانک باید روی زن شوهرداری که چندین سال از خودش بزرگ تر است حس ... باز کند؟ چرا رویا انقدر در برابر خیانت همسرش خونسرد است؟ مسئله البته در خونسرد او نیست، چرا که میتوان خونسرد بودن رویا را طبیعی نشان داد و دلایلی برای این خونسردی دست و پا کرد، مشکل در باو ... ذیر نبودن این خونسردی نهفته است! علی با اینکه مدعی میشود که عاشق دخترک است، پس از چند روز برمیگردد و از رویا تقاضا میکند که از اشتباهش درگذرد. شاید معادی عشق را دست کم گرفته و شاید می خواسته عشق را دست بیندازد!

... مملو از حرفهایی است که کارگردان دوست دارد به ما بگوید. از ناامن شدن محله ها ب ... رید تا جا ... آب کشیدن صاحبخانه و هزار جور گوشه و کنایۀ دیگر. شاید صادقانه ترین چیزی که در مورد ... می توان گفت همان جمله ای است که روی پوستر ... نوشته شده است: یه چیزهایی هست که باید بدونی! چیزهایی که قرار نیست برایت روایت شود.