تبت یدا لهب و تب: بریده باد دو دست ابولهب، بریده باد دستان وه بی دین و کودک کش، که انشا الله آینده شان هم چون ابولهب ها و یزیدها، هلاکت سریع خواهد بود. بن سلمان کودک کش و خائن حرمین شریفین که در پشت جنایات تروریستی قرار دارد و از ریختن خون ک ن و ن بی گناه مانند آل مروان شاد می شود، به زودی به سزای جنایت های ننگینش در ایران و یمن و خواهد رسید و با دستان نیرومند جبهه مقاومت به دَرَک سیصلی نارا ذات لهب واصل خواهد شد.