رضا علیه السلام در جمع یاران نشسته بودند و اهل بیت حضرت در پشت بودند که دعبل خزاعی این اشعار را در مصیبت حضرت سید ال ء علیه السلام خواند:

أ فاطم لو خلتِ الحسین مجدّلاً
و قدمات عطشاناً بشطّا فراتِ
إذن لطمتِ الخدّ فاطم عنده
و اجریت دمع العین فی الوجناتِ

ای فاطمه علیه ! اگر حسینت را با آن وضع می دیدی، که لب تشنه کنار شط فرات جان سپرد، اگر می دیدی، در کنارش به صورت خود می زدی و قطرات اشک به گونه ات جاری می ساختی.
پس رضا علیه السلام دعبل را مورد تشویق قرار داد و صله ای به او عطا نمود و برایش دعا فرمود.

عیون اخبار الرضا علیه السلام