اصــــول عـــقــائــد بـرای جـوانـان

عبارت اصــــول عـــقــائــد بـرای جـوانـان در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
عاشقانه  
هر روز می روم به مسیری که دیدمتجایی که عاشقانـه به جانم ... یدمتجایی که دیدم ای گل زیبا شکفته ایامـا بـراي آنـکه بـمانـی نچـیدمتیادم نرفته است که چشمان خسته امافتـاده در نـگاه تـو بودو نـدیدمـتیعنـی ندیـدم آمده بـاشی برای مناما به چشم آمـده ها می کشیـدمتگر من خدات می شدم ای نازنیـن مناینـگونـه بـا وقـار نـمی آف ... ـتحتی به جای اینکه بچینم تو را ز خاکیک عمـر عاشقانـه فقط پـرو ... تدیـوانـه ام کـه بـا هـمه بی وفـائیتسی سال می نوشتمت و می شنیدمت

درخواست حذف این مطلب
در خیال .......  
زیبای من ،عروس ِ قشنگ ِ شمالها ای انـتـهای خـوب ِ همه احتمالـهاتا از خطوط ِ ممتد ِ چشمان ِ من رویپـر می شود تمام ِ شبم از سئوالهاحوای با مرام ِ منی مـی شناسمتمی چینم از خیالِ تو سیب ِ محالهااز سایه سار آیه ی ِ رحمت رسیده ایاز یک طلوع ِ ریخته در زیـر ِ شالهارویای ک شانی من در تو گم شدهای دامن ِ تو کوچه ی آهو خصالهابالای گونه های تو فانوس ِ بندریپیراهنت قصیده ای از پـرتـقـالهادلواپسم بـراي شما نـازنین ِ مـنمی تـرسم از نگاه ِ سیاه ِ شغالهابانو زم

درخواست حذف این مطلب
غزل مادر و مثنوی  
مادرم آغوش گرمت بود، اقامتگاه من ... ی پر درد و رنجت بود، راحتگاه منقصه و افسانه های نیمه ... ت بدلدست های خسته ات بر سر نوازشگاه مناز خطای کوچکم آگه نشد چشمان توقلب چون آئینه ات همواره بود دادگاه منهر قدم بودی تو یار و رهنمائی زند ... خاک پایت توتیا بود و عبادتگاه من ... جا دارم شبی در خواب بینم روی توکان نگاه مهربانت بود، درمانگاه من مادر بیـا ببیــن کـه مـرا جـان میــــرودقلــب ترا ش ... تـــه و آســــان میــــرود اینجا مـرا به خـون خـودم رنگ میز

درخواست حذف این مطلب
عشق  
اینو ۶ سال پیش توی م گذاشته بودم الان دیدم زده از روش ۶ سال گذشته گــفتـی که به احــترام دل باران باشبـاران شـــدم و به روی گـل بـا گفــتـی که بـبـــوس روی نـیلوفـر رااز عـشــق تو گونه های او بوســیدمگفـتی که سـتاره شو دلی روشن کنمن هــمـــچو گــل ســـتاره ها تـ دمگفتـی که بـراي باغ دل پیـچک باشبر یاســــمـن نـــگاه تـــو پــیـــچــیدمگــفتی که بـراي لــحظه ای دریا شودریــا شدم و تـــورا به ســـاحل دیدمگفتی که بیا و لحظه ای مجنون باشمجـ

درخواست حذف این مطلب
مرا هزار امیداست و هر هزارتویی  
امـشب عجـیب دلتـنگ جاده هـای منتـهی بــ ه مشهـدت شـده ام ... جـریـان چـیـست ؟ بــ ه دلـم نـگـاه کـرده ای ؟ عـطـر حـرم بـزن بــ ه دلم یـار را بگـو ... امشب تمام نـیـت من یک زیـارت است ... دل شـده مـجنـون ز آه ... بـوی حـرم میـخواهـد و تنـها ، یـک نـگـاه ... مهـربان مولـا این دل تـنگ است بـراي یک بـار ِ دیـگر خوانـدن اذن دخـول از روی هـمان کـتابـچــ ه هـای سبـز وقـف حـرم رضـوی ...بـاور کـنیــد آمــده مـعــمــارش از بـهــشــت دل روی ِ دل گـــذاشـتـه نــ

درخواست حذف این مطلب
ستاره  
آدمها همه ستاره هایی دارند که با هم یکی نیستند. برای آنها که به سفر میروند ستاره ها راهنمـا هسـتند. بـراي ... ـان دیگـر چیـزی بجـز چراغهـای کوچـک نیسـتند. بـراي آنهـا کـه دانشمندند، معما هستند. برای کارفرمای من طلا بودند. اما همه ایـن سـتاره هـا سـاکتند. در عوض، تو ستاره هایی خواهی داشت که هیچ ... ندارد...\- منظورت چیست؟\- وقتی شب به آسمان نگاه میکنی، چون من در یکی از آن ستارههـا سـاکنم، و چـون در یکی از آن ستاره ها خواهم خندید، آن وقت برای تو چنین

درخواست حذف این مطلب
کنترلگری ممنوع !  
« دسـت کشـیدن از روانشناسی کنترل بیرونی » یعنی مجبور ... دیگرى به انجام کاری که خودش نمی خواهد یـا دسـت برداشـتن از تـلاش بـراي تغییـر دیگری، می تواند زند ... ... شویی شادمانه و مسرت بخشی برایتـان بـه ارمغـان آورد. \#ویلیام گلاسر. \#کتاب ازدواج بدون ش ... ت.

درخواست حذف این مطلب
برای دخترم...  
بـراي دختـرم، حُسنای بازیگوش و باهـوشم بـراي او که دلـگرم از تقـلّا و تکـاپـوشــم بـراي او که از شوقش زمان در رفته از دستم شب و روز از تصوّر های او سرگرم و مدهوشم مـن دلـداده هـر روز از سـر کارم، سراسیمه مـیایـم خـانه تا او را بچسبانـم به آغـوشم شدم با این همه تأخیر و تعجیل عبرت شرکت رئیسـم هرچه میگویـد من بیچـاره خاموشم تماشـایی است حال من که هنگام غزل گفتن شـود با پـای حُسنایم دمـر فنجـان دمنوشم تمــام ذوق دنیـا از دهـانـش راه مـی ... ـرد ه

درخواست حذف این مطلب
قرار....  
من دلم قرارمو میخواد دلم فقط آرامشمو میخواد این نوشتنها ،این گلایه ها ، آرامم نمیکنه فقط آتش زیر خا ... ترم را بدتر میکنه فقط همین .... شـــانـه هــایـت را بــرای گـــریـه ... دوسـت دارم بـــی تــو بـــودن را بــرای بـا تــو بـودن دوسـت دارم بـغـض سـرگـــردان ابــرم ، قلــه ی آرامـشــم تــو شـانـه هــایـت را بـراي گــریـه ... دوسـت دارم

درخواست حذف این مطلب
دلتنگی  
نمی دانم وقتی نیستی وقتی نیستم چه باید بگویم امـا دلم تنگ شـد دلم بـراي تو برای بودنت تنگ شـد و خواستم بگویم فقط بگویم از خـاطر نبـرده ام تـو را و روزهـایی را که عطر تـو را دارد بعضی از نبودنها، راهیچ بودنی پرنمیکند پ. ن ساعت ۴و ۱۵ دقیقه صبح . دلم عجیب برایت تنگ شده \-

درخواست حذف این مطلب
دلتنگی  
نمی دانم وقتی نیستی وقتی نیستم چه باید بگویم امـا دلم تنگ شـد دلم بـراي تو برای بودنت تنگ شـد و خواستم بگویم فقط بگویم از خـاطر نبـرده ام تـو را و روزهـایی را که عطر تـو را دارد بعضی از نبودنها، راهیچ بودنی پرنمیکند پ. ن ساعت ۴و ۱۵ دقیقه صبح . دلم عجیب برایت تنگ شده مسافر \-

درخواست حذف این مطلب
درد دوری از قـرآن...  
وَقَـالَ الـرَّسُولُ یَـا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِی اتَّخَـذُوا هَٰـذَا الْـقُرْآنَ مَهْـجُورًا... «و پـیـامبــر فــرمــود پــروردگــارا.. قـوم مـن ایـن قـرآن را رهـا و از آن دوری کــرده اند» ❌ درد دوری از قــرآن.. از آنـجـا شـروع شـد که مسـلمانان بـه جـای خـواندن قـرآن و عـمل به آن، آیـات قـرآن را قـاب نمودنـد و بـراي زیـبایی و دکـور در خانه ازش استفاده نمودند. ❌ درد دوری از قــرآن... از آنــجا شــروع شـد کـه مسلمانـان، هنـگامـی کـه یـک شخص ف

درخواست حذف این مطلب
اس ام اس دلتنگی  
دلتنگى حس نبودن ی است که تمام وجودت یکبارهتمنای بودنش رامیکند دلتنگیعین آتش زیر خا تر استگاهی فکر میکنی تمام شدهاما یک دفعههمه ات را آتش میزند . . . . . منم دلتنگ رویتدلم آید به سویتچه کردی با دل منکه کرده آرزویت . فـرهنـگ لـغـتهــانـیـاز بـه ویــرایــش دارندبـراي مـعنی دلـتـنـگیاحتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت دلتنـگی یــعنـــیتـــو . . . چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد.. اشک من جاری شد...جای تو خالی بو

درخواست حذف این مطلب
هـــے لــعــنـتـے  
هـــے لــعــنـتـے یـادت هـسـت.. ₪قــــرار₪بـود هـمـدرد هـم بـاشـیـم نـه دردهـم؟؟؟ ₪قــرار₪بـود هـمـدیـگر را درک کـنـیـم نـه تـَرک؟؟؟ ₪قــرار₪بـود بـراي ارزوهـای یـکدیـگـر ریـشـه بـاشـیم نـه تـیشـه؟؟؟ لــعـــنــــت بــه هــمــه ی قــرار هــایــی کــه بــود امــا نـبـود... خــدایـــا بـهـش بــگــــــــــو تـنهـــــا گـذاشـتـن تـنـهــــــا کـسـی کـه تـنـهـــــا کـس او هـسـتـی ، تـنـهــــــا گـنـاهـیـه کـه هـیـــچ وقـت بـخـشــ

درخواست حذف این مطلب
« سـراغِ جـوانـی » - محمد باقرمحب زاده  
« سـراغِ جـوانـی » با گـامهـای خستـه و آهـسته کـورمـال من رهسپـارِ فـاصله ای بی نهـایتـم در کـوره راه زندگـی مرگـبـارِ خـویـش نوری به دیده نیست بـراي هـدایتـم در پیشِ رو فراز و نشیب است و پیچ و خم د شتِ سر حکایتِ از یاد رفـتـه ای بـر روی دوش بـارِ گـرانِ گـذشت عـمـر در زیرِ پـا جوانی بـر بـاد رفـتـه ای از دور دور تـازه صدائـی بـه گـوشِ مـن فریـاد می زند که بیـا تـنـدتـر بـیـا ای رهسپـارِ خستـة پـیوسته بستـه دل در پـا اگر نمانده توانـت به سـ

درخواست حذف این مطلب
. . .  
تو هرجایی که با هم رفته بودیم دلــم می گیره وقتی پا میذارم هـوا خوبه حیاط سرسبزه اما فقط حیـف که دیگه تورو ندارم خدا میدونه هرجایی نشستم فقط وصف تـو و خوبیـت بوده اذیـت کن ولی برگـرد بـازم بـراي هردومـون تنهایی زوده . . .

درخواست حذف این مطلب
دلنوشته خدا  
خـــــدای مهربـــانــم ... تــو نهایتی تــو مهربــانترینی با تو من نفس کشیدنم همراه با عطر حضور نــاب تــوست .. و مـن چقدر خوشبختم کـه در آغوش امــن رحمت تو هستم ای بیکران ... خــدای عزیز ... تــو را سپاس بــرای حضورت تــو را سپاس بـراي همه ی موهبت هایت من بی صبرانه در انتظار معجزه ی زندگی ام هستم .. پروردگارا درخواستم برای دوستان وعزیزانم اینست که معجزه ی آرامش، عشق و خوشبختی آنها باشی ... و ایمان دارم و یقینی عمیق از صمیم قلبم، که خیلی زود، معجزه

درخواست حذف این مطلب
کتاب sos کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک  
کتاب sos کمک برای والدین \- راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک با توجه به طرفدار بودن این کتاب واینکه دسترسی ان برای علاقمندان مشکل می باشد کتاب الکترونیکی انرا با قیمت مناسبتر برای والدین قرار دادیم .تقدیم ب ن و آنهایی که رس تربیت ک ن را بر عهده دارند.گاهی اوقات، تربیت ک ن بسیار دشوار است. چنانچه به کمک و مسـاعدت متخصص نیاز داشتید، درصدد کمک گرفتن از یـک متخصـص توانـا برآییـد. در فصل 22، چگونگی دسترسی به کمکهای حرفهای مورد بحث قرار گرفته است.

درخواست حذف این مطلب
نقاب  
ای ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﻢ ‫ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ ‫ﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴـﺸﻪ و ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺪوش ‫ﻳﻜﻲ ﺗﺮاﻧﻪﺳﺎز ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻏﺰل ﻓﺮوش ‫ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻘﺎب زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺷﺐ رو ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ ‫ﮔﺮﻳﻪﻫﺎی ﭘـﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ ‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ‫از رو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از ﺣﻴﻠﻪی ﺧﻮاب

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی  
پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی افرادی که در بیمارستانها پذیرش میشوند، دردمند و بیمار هستند و دوره های زمانی متفاوتی را در بیمارستان با تحمل درد و رنـج جسـمانی مـی گذراننـد. بیمـاری هـا، اتفاق های منحصر به فردی هستند که یک پاسخ معنوی را بر می انگیزند و این کارکنان درمانی هسـتند کـه طـی وقایعی نظیر بیماری، تولد و مـرگ حضـور دارنـد. وقـایع معنوی که پاسخ معنـوی را در بیمـاران بـر مـی انگیزنـد، می توانند فر

درخواست حذف این مطلب
عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی  
پیرو بخشنامه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ، در تاریخ 24 آبان ، به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار ، عضـویت رایگـان در کتابخانه هـای عمومی استان انجام خواهد گرفت . به منظور فراهم کـردن فرصـت ثبـت نـام بـراي کلیه متقاضیان و جلو ... ری از ازدحام افراد در کتابخانه ها ، متقاضیان عضویت رایگان، می توانند بدون حضور در کتابخانه و صرفا از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اینترنتی سامان نسبت به ثبت درخواست عضویت خود اقدام نمایند. بدیهی است

درخواست حذف این مطلب
دلنوشته کوچه تنگ  
گـفت پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ... یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ... در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد ... همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ... سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ... چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگـاه ها هـمه سمـت ان

درخواست حذف این مطلب
morteza_mahdiyeh  
مــرد مـن نـه بـا اســب سفیـــد میــ آیـد نـه بـآ بنـــز سیــاه مـَــرد مــن بـآ دو پـآی خـودش میــ آیــد ... مَــرد مــن نـه بـآ حســآب پــرو نـه بـآ شـرکتـی در فلـآن جـآی شهـر کـه بـا غــرور مـردانگــی اش میـ آیـد مــرد مـن آنقــدر هـآ هـمـ رویـآیی نیــست یکــ آدمـ ســاده اسـت کـه مـی شـود از قـامتــش مغـرور شـد کـه مـی شـود خستگـی هـآیش رـآ فهمــید کـه چشمـآنـش حـرفـی جـز بـراي مـن نـدارد بـاید زن بـآشـی تـآ بفهمـی حتـی یــک شـآخـه گـل

درخواست حذف این مطلب
چشم ناپاک  
یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ... در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد ... همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ... سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ... چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگـاه ها هـمه سمـت انـدام ... و موهـای بلـند دخـترک چرخـید. یکـی ا

درخواست حذف این مطلب
دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ...  
دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛ پــُـر از جــایِ خــالـیِ ♥تـــو♥پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـراي نگــاهِ تـــوپــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدندر کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تــ♥ـــوپــُـر از حــس پــروازپــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو ♥

درخواست حذف این مطلب
شهادت امـامـ موسـی کاظمـ علـیه الســلامـ تسلیت باد ...  
موسی شدی که معجزه ای دست و پا کنی راهــی بـراي رد شـــدنِ قــومـ وا کنـی در یک بـدن به جــای همـه درد می کشــی می خواستی تمامـ خـودت را فـدا کنی \#علی اکبرلطیفیان

درخواست حذف این مطلب
نـان روزانـه  
نـان روزانـهبـرکـات و نـعـمـت هـایـی کـه دریـافـت مـی کـنـیـد، بـایـد بـا دیـگـران تـقـسـیـم کـنـیـد، اگـر چـراغـی را در زیـر پـیـالـه ای پـنـهـان کـنـیـد خـامـوش مـی شـود.اگـر خــدا بـه شـمـا نـعـمـت نـبـوت کـردن بـه دیـگـران داده اسـت، هـر گـاه مـطـمـئـنـیـد خــدا از طـریـق شـمـا سـخـن مـی گـویـد، نـبـوت کـنـیـد و پـیـغـامـهـای خــدا را بـه کـلـیـسـا اعـلام نـمـایـیـد. در غـیـر ایـن صـورت یـک مـیـرزا بـنـویـس بـیـش نـیـسـتـیـد

درخواست حذف این مطلب
پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور  
پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور به روز بدرقه فکر میکنم که جیبی باشد پنهان کند ،لرزش دستانم را \#.... پرداخت اینترنتی قبض جریمه پرداخت قبض جریمه بانک ملی هیچ ... آنچه من می گویم نمی گوید و هیچ ... کارهای مرا درست مانند من انجام نمی دهد من من هستم.جهان بوم نقاشی من است و من این رویداد را در زند ... ام از پیش کشیدم تا درس ارزشمندی بیاموزم قبض جریمه پرداخت آسان قبض جریمه پرداخت قبض جریمه برای یک بار هم که شده...از ته قلب بگو...دو

درخواست حذف این مطلب
شارژهمراه اول12مرداد  
✅ سـامـانـه جـدیـد بـراي همراه اول هـزینـه روزانـه 400تومان با سیمکارت بدون شارژ هم میشه شرکت کرد.1\- ارسـال 1 بـه 307576 2\- ارسـال 1 بـه 307576بلافاصله ارسـال 1123541 بـه 307576 mci_irancell_rrightelدعوت از 3نفر اول 3هزار تومان شارژدعوت از 5نفر بعدی 5هزار تومان شارژدعوت از 10نفر بعدی 10هزار تومان شارژسقف دریافت شارژ 18هزار تومان mci_irancell_rrightelاطلاع از تعداد دعوت ها ارسال 555 به 307576دریافت شارژارسال 666 به 30757لغو با ارسال به 307576کانال شارژرایگانhttps telegram.me joinchat ccdnojvsodeyua_8rfhlkg

درخواست حذف این مطلب
نمونه هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی  
الف ماده 25 قانون اساسی افغانستان برائت ذمه ح ... اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار ن ... رد، بی گناه شناخته میشود. ب ماده 4 قانون جزای افغانستان 1\- برائت الذمه ح ... اصلی است. 2\- متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته میشود. 3\- تعین جزائیکه مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد. ج ماده 986 قانون مدنی افغانستان «برائت ذمه ح ... اصلی است». د قوانین بین المللی ماده 11 اعلامیه جها

درخواست حذف این مطلب
... ید شارژ همراه اول بر بستر اینترنت  
... ید شارژ همراه اول از سایت ایتور همیشه موقع خداحافظیه مهمانصاحب خانه کناردرمی ایسته ولبخندمیزنه،،لبخندخدابدرقه راهتان باد ... ید کارت شارژ همراه اول احساس تـاسف بـراي تمـام ... انـی کـه بـا چشم هایشان قضاوت میـکنندحـس نمیـکنند...نمـی شنوند...نمی چشند...فقـط میبینند ومتهـم می کنند... ... ید شارژ همراه اول بر بستر اینترنت ... ید اینترنتی شارژ همراه اول سرویس ... ید شارژ همراه اول ایتور آییـــنه هــا لـــطـــفــ دارنـــ......وگـــرنــــه ......مـــا د

درخواست حذف این مطلب
تـرک گـنـاه بـرای خـشـنـودی امـام زمـانـت, مـیـتـوانـی یـکـی را حـذف کـن. تـامـل نـکـن دیـر شـده  
وقتی میگوییم اللهم عجل لولیک الفرج تمامی انتظارات بسوی پروردگار متعال و ... زمان عج الله میرود و انگار نه انگار که من ِ منتظر هم نقشی در تحقق این دعا دارم ؛ اما وقتی جمله ی یعنی گناه نکنیم با این دعا همراه میشود تازه متوجه میشویم که ما منتظران وظایفی هم داریم که باید جهت تحقق بخشیدن به این دعا تلاش کنیم و گناه هایمان که فاصله ای بین ما و ... زمانمان شده را ترک کنیم ، در جهت خودسازی گام برداریم و بگوییم عجل لولیک الفرج باید عمل کنیم نه اینکه این دع

درخواست حذف این مطلب
تـرک گـنـاه بـرای خـشـنـودی امـام زمـانـت, مـیـتـوانـی یـکـی را حـذف کـن. تـامـل نـکـن دیـر شـده  
وقتی میگوییم اللهم عجل لولیک الفرج تمامی انتظارات بسوی پروردگار متعال و ... زمان عج الله میرود و انگار نه انگار که من ِ منتظر هم نقشی در تحقق این دعا دارم ؛ اما وقتی جمله ی یعنی گناه نکنیم با این دعا همراه میشود تازه متوجه میشویم که ما منتظران وظایفی هم داریم که باید جهت تحقق بخشیدن به این دعا تلاش کنیم و گناه هایمان که فاصله ای بین ما و ... زمانمان شده را ترک کنیم ، در جهت خودسازی گام برداریم و بگوییم عجل لولیک الفرج باید عمل کنیم نه اینکه این دع

درخواست حذف این مطلب
پیش بینی لیگ برتر  
پیش بینی مسابقات لیگ برترمسابقات فوتبال لیگ برتر رو پیش بینی کنید و جایزه بگیرید فـقـط بـراي سـیـمـکـارت هـای همراه اولکد زیر رو شماره گیری کنید 555 4 1\#سپس پیش بینی های خودتون رو ارسال کنید. mci_irancell_rrightelدر صورتیکه هر هشت مسابقه ی این هفته رو درست پیش بینی کنید برنده ی گوشی «سامسونگ s8» خواهید شد. mci_irancell_rrightel1\- تا پایان لیگ ، هر هفته میتونید در پیش بینی هفتگی شرکت کنید.2\- باید هر هشت مسابقه ی هفته رو پیش بینی کنید.3\- حتما پس از پایان پیش بینی در مر

درخواست حذف این مطلب
شارژهمراه 18مرداد96  
ســامــانـــه جـــدیــد بـراي هــمــهتاریخ فعالسازی18مردادتاریخ انقضا15شهریورشـارژ هـزاری همراه اول تا200هزارتومانهـزیـنـه روزانـه 500تـومـان با سیمکارت بدون شارژ هم میشه شرکت کردثـبـت درجـا و دریـافـت شـارژبلافاصله mci_irancell_rrightel1\- ارسـال 500 بــه 30750032\- ارسـال 500 بــه 3075003بلافاصله ارسال3\- ارســال 922955084 بــه 3075003 به ازای هر نفری که دعوت کنید شارژ هزاری خواهید گرفت.اطلاع از تعداد دعوتی ها ارسال 333 بـه 3075003دریافت شارژ ارسال 1111 بـه 3075003سقف دریاف

درخواست حذف این مطلب
شارژ18هزارتومانی همراه اول  
تاریخ فعالسازی 16مردادبلافاصله شارژقابل دریافت هستانقضا15شهریور✅ سـامـانـه جـدیـد بـراي انی ک نزده اندبرای همراه اول ها هـزینـه روزانـه 400تومان با سیمکارت بدون شارژ هم میشه شرکت کرد.1\- ارسـال 1 بـه 307576 2\- ارسـال 1 بـه 307576بلافاصله ارسـال 1111843 بـه 307576 mci_irancell_rrightelدعوت از 3نفر اول 3هزار تومان شارژدعوت از 5نفر بعدی 5هزار تومان شارژدعوت از 10نفر بعدی 10هزار تومان شارژ✅سقف دریافت شارژ 18هزار تومان mci_irancell_rrightelاطلاع از تعداد دعوت ها ارسال 555 به 307576دری

درخواست حذف این مطلب
معرفی کتاب به خواب شیرین بروید از مجموع کتابهای کتابخوان آذر  
به خواب شیرین بروید نوشته جواد ترکاشوند یکـی از مشـکلات شـایع در دنیـای ماشـینی امـروز، بیخوابـی اسـت. بیخو ... به معنـای نخو ... دن نیسـت، بلکه مراد، خو ... اسـت که با دردسـرها و سـختی ِها همراه اسـت و فرد پس از بیداری، احسـاس راحتی و رفع خسـت ... نمیکند. بـا توجـه بـه اینکه آگاهی یافتـن از چگون ... ، زمان، مراحـل، و روند خـواب و بیخو ... در رفع نگرانـی و کنار آمدن و حـل بیخوابـی، به تنهایـی بسـیار مفیـد اسـت، در جای جای ایـن نوشـتار و به مناسـبتهای

درخواست حذف این مطلب
بـوی پیـراهن یـوسـف...  
یـکـی مـیانـمان آنــقـدر عـاشـق نــشد کـه مـثل یـعقـوب در نـبودنـت اشـک بـریـزد تــا دسـت کــم بـراي ما پــیراهـنی بـفرستی...

درخواست حذف این مطلب
جملات تشویقی  
روشهایی که آموزگار می تواند به کمک آن ها در حین تدریس در فراگیران خود ایجاد انگیزه کند فراوانند از جمله او می تواند • از تشویق کلامی و نوشتاری استفاده کند.• در آزمون ها و نمره دادن ها به دقت قضاوت کند.• گاهی اوقات کارهای غیر منتظره انجام دهد.مثلا اگر دانش آموزان در مورد مشکل یادگیری خود صحبت د او هم در مورد مشکل یادگیری خود و چگونگی رفع آن صحبت کند.• اشتهای یادگیری دانش آموزان را تحریک کند. مثلا پیش از آنکه دانش آموزان برای یادگیری تلاش کنند

درخواست حذف این مطلب
how to use netstumbler to crack wep with ubuntu  
how to use netstumbler to crack wep with ubuntu \-\- http shorl.com gidregridagryha 20 popular wireless ing tools updated for 2016 resources.infosecinstitute.com 20\-popular\-wireless\- ing\-tools\-updated\-for\-2016 jan 13 2016 it is used as 802.11 wep and wpa\-psk keys cracking tool around the globe. it can also run other network based attacks on wireless or ethernet netstumbler is another wireless p word cracking tool available only for nbsp . evaluating kismet and netstumbler as network security tools \- diva https www.diva\-portal.org smash get diva2 fulltext01.pdf introduction to kismet and netstumbler application and their inherent capabilities in .. 4.1 cracking and analysing captured data packets using wireshark . wired equivalent privacy wep and wi\-fi protected access wpa wpa2 a

درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.4 seconds
RSS