چرا ابن سیرین بوی خوش میداد

عبارت چرا ابن سیرین بوی خوش میداد در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
مؤثر در تعبیر خواب  
ابن سيرين که بود؟ او یکی از محدثان و فقیهان تابعی بصری که چند سده پس از مرگش به عنوان خواب گزاری چیره دست نامور گردید. بررسی گذرا در روایات و آراء ابن سيرين در صحاح شش گانه بیانگر این واقعیت است که نویسندگان صحاح به ابن سيرين به عنوان فقیهی برجسته می نگریستند و رفتار و گفتارش را حجّت می دانستند. در این کتاب ها بیش از آنکه از او حدیثی روایت شده باشد، شاهد فتواهایش در باب های گوناگون فقه هستیم. ابن سيرين برای احادیث اهمیت بسیار قائل بود و می گفت

درخواست حذف این مطلب
چرا ابن سیرین بوى خوش مى داد؟  
چرا ابن سيرين بوى خوش مى داد؟ محمد بن سيرين یکى از مشاهیر اهل علم و ادب میباشد محمد بن سيرين همیشه پاکیزه بود و بوى خوش مى داد. روزى شخصى از او پرسید علت چیست که از تو همیشه بوى خوش مى آید؟ گفت قصه من عجیب است . آن شخص او را قسمداد که قصه خود را براى من بگو. ابن سيرين گفت من در جوانى بسیار زیبا و خوش صورت و صاحب حسن و جمال بودم و شغلم بزازى بود، روزى زنى و کنیزکى به دکانم آمدند و مقدارى پارچه یدند، چون قیمت آن معین شد. گفتند همراه ما بیا تا قیمت آن را

درخواست حذف این مطلب
چرا ابن سیرین بوى خوش مى داد؟  
چرا ابن سيرين بوى خوش مى داد؟ nbsp محمد بن سيرين یکى از مشاهیر اهل علم و ادب میباشد nbsp محمد بن سيرين همیشه پاکیزه بود و بوى خوش مى داد. روزى شخصى از او پرسید علت چیست که از تو همیشه بوى خوش مى آید؟ گفت قصه من عجیب است . آن شخص او را قسمداد که قصه خود را براى من بگو. ابن سيرين گفت من در جوانى بسیار زیبا و خوش صورت و صاحب حسن و جمال بودم و شغلم بزازى بود، روزى زنى و کنیزکى به دکانم آمدند و مقدارى پارچه یدند، چون قیمت آن معین شد. گفتند همراه ما بیا تا قیمت

درخواست حذف این مطلب
سنگِ قبرِ آرزو...  
خود را گم کرده ام جایی حوالیِ رویاهای دور دست خارج از مرزهای جغرافیایی در شهری ک بوي دلبست ... ميداد آنجا ک از هر جهت ... ویرانیم را به تصویر میکشید و چشمانم تا افق بر ... ی خیال اشک میریخت دلم میگوید هنوز ترا دوست دارد اما... دستی ک در زمین بذر اندوه میکاشت با قامتی خمیده و ش ... ته به آهست ... آهنگِ نفرین سر ميداد

درخواست حذف این مطلب
دیدن خواب کار به همراه تعبیر و خواب کفش  
دیدن خواب کار به همراه تعبیر و خواب کفش ... تعبیر خواب \- کارمحمدبن سيرين گوید اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آ ... تش در نقصان بود. اگر بیند کار آ ... ت کرد، دلیل که کار آ ... تش راست بود. اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت ... جعفر صادق فرماید اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود. تعبیر خواب \- کفشمحمدبن سيرين گوید دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو د

درخواست حذف این مطلب
دیدن خواب کار به همراه تعبیر و خواب کفش  
دیدن خواب کار به همراه تعبیر و خواب کفش ... nbsp تعبیر خواب \- کارمحمدبن سيرين گوید اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آ ... تش در نقصان بود. اگر بیند کار آ ... ت کرد، دلیل که کار آ ... تش راست بود. اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت ... جعفر صادق فرماید اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود. تعبیر خواب \- کفشمحمدبن سيرين گوید دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش ن

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب مرد به همراه خواب ماکیان  
تعبیر خواب مرد به همراه خواب ماکیانمنیتعبیر خواب \- مرد محمدبن سيرين گوید اگر ی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. حضرت جعفر صادق فرماید دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه. تعبیر خواب \- ماکیانمحمدبن سيرين گوید دیدن ماکیان درخواب، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم کرمانی گوید دیدن ماکیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند م

درخواست حذف این مطلب
یه طوری شدم  
بسم الله الرحمن الرحیمیک همکار نیشابوری دارمامروز داشت تلفنی آدرس ميداد به سرویس کار پکیج که برود پکیج خانه اش را سرویس کندحرف که میزد لهجه اش شبیه یکی از دوستان مشهدی ام بودیطوری شدمچند وقت پیش هم دوسه تا تسبیح ... یدم ، ... ید اینترنتی ، خانم محترمی که جواب ميداد هم خیلی سعی میکرد فارسی را طهرانی صحبت کند اما باز هم ته لهجه اش شبیه همان دوست مشهدی ام بودباز هم همانطوری شدم ..نکته دان.

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب مرد به همراه خواب ماکیان  
تعبیر خواب مرد به همراه خواب ماکیانمنیتعبیر خواب \- مرد nbsp محمدبن سيرين گوید اگر ی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. حضرت جعفر صادق فرماید دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه. تعبیر خواب \- ماکیانمحمدبن سيرين گوید دیدن ماکیان درخواب، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم کرمانی گوید دیدن ماکیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بین

درخواست حذف این مطلب
سوخته دل این حروف به حالش  
لطفا منو ببر پیش همون ... ی که بهت گفته جواب ندادن کامنت یا پی ام یا ت ... ت، دیر جواب دادن بدون عذرخواهی ... ، سین زدن ولی جواب ندادن، بلاک ... ، آنلاین بودن ولی سین نزدن یا هر عمل مافوق بشری دیگه ای کار بزر ... ه که ازم بپرسه خب حالا از چی این پسره خوشت اومده؟ تا بهش بگم خیلی مودب بود، زود جواب ميداد، دیر جواب ميداد عذرخواهی میکرد و به صورت طولانی مینوشت توی این زمان کجا بوده بدون این که با هم هیچ نسبتی داشته باشیم...

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب گوش و دیدن خواب گل  
تعبیر خواب گوش و دیدن خواب گلگلاره عباسیتعبیر خواب \- گوشمحمدبن سيرين گوید اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر بیند گوش او کر شد، دلیل است بر فساد دین. حضرت ... جعفر صادق فرماید دیدن گوش بر هفت وجه است. اول زن. دوم دختر. سوم دوست. چهارم رفیق. پنجم پسر. ششم غلام. هفتم ترس و بیم. تعبیر خواب \- گلمحمدبن سيرين گوید دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول آن که بر درخت بود. دوم آن که از درخت جدا بود و گ

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب اشترغاز به همراه اشترمرغ  
تعبیر خواب اشترغاز به همراه اشترمرغا nbsp تعبیر خواب \- اشترغازمحمد بن سيرين گوید دیدن اشترغاز به خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند اشترغاز فراگرفت، یا ی بدو داد و از او همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر دید وی آن را به ی داد یا بفروخت، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند اشترغاز داشت و بخورد، دلیل که آن از بهر آن اندوهگین شود. nbsp تعبیر خواب \- اشترمرغمحمدبن سيرين گوید اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن بیا

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب کاغذ مثبت دیدن خواب کلید  
تعبیر خواب کاغذ مثبت دیدن خواب کلید ... تعبیر خواب \- کاغذ nbsp محمدبن سيرين گوید اگر ... ی بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت، دلیل که در علم و فضل شهرت کند. حضرت ... جعفر صادق فرماید دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است. اول مال حلال. دوم ... ب و معیشت. سوم کام یافتن. nbsp تعبیر خواب \- کلیدمحمدبن سيرين گوید دیدن کلید، دلیل بر مردی بود گ

درخواست حذف این مطلب
سکانس صدُ چهارم - 8 ساعت پرسه در کودکی ...  
نمی شود یک روز صبح آدم بیدار شود و ببیند خدا شده است ...؟آن وقت برای شیرینی ِ خدا بودنش به همه ی آدم های روی زمین 8 ساعت پرسهزدن در کوچه پس کوچه های کودکی را ميداد ...می شود .. به گمانم روزی خدا بیاید و برای جایزه ی آدم خوب بودنمان یک ساعتخصلت خ هدیه مان کند ....یک ساعت هدیه ی ما باشد و ما به همه ی جهان 8 ساعت از بهترین روزهایشان را هدیه دهیم ...به گمانم من هم برمی گشتم همان وقت هایی که در ِ کوله َ م را باز می وبوي نان و پنیر و گردوی مادر روحم را نوازش ميداد

درخواست حذف این مطلب
سید جواد ذاکر (ره)  
هر کی عاقله غمی داره ، روزگار درهمی داره عاشق نشدی نمیدونی ، دیوون ... عالمی داره دیونه ی حسین بود ، موقع عزاداری ها از خود بی خود میشد ، شاگردش علیمی میگفت این حال مستی که توی جمع بهش دست ميداد هزار برابرش توی تنهایی بهش دست ميداد... مداحی اگه دیوونه ندیدی خیلی به وصف حال خودش میخوره...

درخواست حذف این مطلب
من و موگرینی همین الان یهویی  
وقتی لیستی میرین به های مجلس رای میدین همین میشه دیگه الان من و موگرینی همین دو دقیقه پیش یهویی رو بورسِ سلفیای دنیاس جالب اونایی ان که ورداشتن اون دوتا ورزشکارو سر مسابقه با هم ریشای اون کشور بیریخته که خاک عالمو کرده تو سر و صورت قبله ی عالم، ایکبیری، از پا اویزون ، حالا انتقاد نکن، کی آره و اینا پ.ن به سید میگم ژن برتر این قشری، میگه بی مایه فطیره الان مایه دارش که اگه راه ميداد با موگرینی پیوند کووالانسی ميداد بعد سلفی میگرفت وامصیبتا حاج

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب کارد به علاوه تعبیر کوزه  
تعبیر خواب کارد به علاوه تعبیر کوزه ... تعبیر خواب \- کاردمحمدبن سيرين گوید اگر ... ی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزر ... بود و بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی ب ... د. جابرمغربی گوید اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بش ... ت، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر بیند کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است....

درخواست حذف این مطلب
بازی تورنگ تورنگ  
بازی تورنگ تورنگ بدینگونه بود که جهت انتخاب دو نفر حاکم باید بین بچه ها قرعه کشی یا همان بر انداختن انجام می شد بر انداختن که به آن میگفتند بر مرتضی علی. بچه ها دور هم جمع میشدند و یکی از آنها شروع میکرد و میگفت مثلا بر ... من که این رضا بشه کل دور یا مرتضی علی ، کل دو یعنی از خود من شمرده شود و رضا در شمارش نفر آ ... باشد همه بچه ها تعدادی انگشت به دلخواه خود می آوردند سپس تعدا د انگشت ها راشمرده و جمع می ... د و شمردن را از خود شروع میکرد به هر ... که می

درخواست حذف این مطلب
مصاحبه با منه نوعی  
حدادعادل 3 لاریجانی 2 آقای عارف 5 4 خاتمی 10 5 0 امروز از تهران زنگ زدن خونمون یه خانمی پشت خط گفت ما از مرکز نمیدونم کجا زنگ میزنم در حال آمارگیری و تحقیق در مورد تغییر روند نگاه اجتماعی مردم کشور و سطح آگاهی و نمیدونم چی چی مردم هستیم و میخوایم باهات مصاحبه کنیم چند س ه و اینا منم گفتم 24 سالمه و کارمندم خلاصه دید خوب کیسی رو زنگ زده گفت من مصاحبه رو شروع میکنم حاضر هستید؟؟منم گفتم بفرما و حدود سی دقیقه باهام مصاحبه کرد این رقمای بالا هم نمره های ی

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب کارد به علاوه تعبیر کوزه  
تعبیر خواب کارد به علاوه تعبیر کوزه ... nbsp تعبیر خواب \- کاردمحمدبن سيرين گوید اگر ... ی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزر ... بود و بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی ب ... د. جابرمغربی گوید اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بش ... ت، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر بیند کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است

درخواست حذف این مطلب
نابودی روزگار قریب  
آی ... تا قبل از ماه رمضان ساعت 22 سریالهایی را که روی آنتن میبرد به طرز عجیبی تکه ... می کرد فقط من بازپخش سریال روزگار قریب را براتون میگم و الباقیش بماند که چه بر سر در چشم باد آورد...... آی ... هر شب 10 دقیقه باقی مانده از قسمت قبل روزگار قریب را پخش میکرد و سپس یک قسمت کامل نشون ميداد و بعدش هم 20 دقیقه یا نیم ساعت از قسمت بعد نشون ميداد روزگار قریب سریال بسیار ارزشمندی است که شاید بشه اون رو از نظر ارزش داشتن برتر از هر سریال ایرانی دونست ولی بازپخش ه

درخواست حذف این مطلب
موسسه ثامن بهترین هست  
موسسه ثامن بهترین هست امروز هم مثل روزهای nbsp قبل خدمات ارایه ميداد مردم به حرفهای این و ان گوش نکنند این موسسه با موسسه های nbsp دیگه فرق می کنه بهترین خدمات را می nbsp دهد تازه nbsp سودش هم انقدر زیاد نیست که بعضی از nbsp موسسات nbsp می nbsp ددادند nbsp و nbsp نمی nbsp توانستند ادامه nbsp بدهند nbsp این nbsp موسسه تا حد و nbsp اندازه های nbsp یک nbsp بانک nbsp هست نگرانی همه nbsp بیمورد است.....امروز هم مثل nbsp روزهای nbsp قبل هر nbsp ی هر کاری nbsp داشت خوب nbsp انجام nbsp ميداد موسسه nbsp ثامن

درخواست حذف این مطلب
ای جان دلم ....  
تفسیرت از عشق زیبا و جگر سوز بود تزریق مثنوی در جسم و جانِ بیروح بود عشق با تو بوي عرفان ميداد بوي خدا و بهشت و عطر یاسین ميداد با حضورت این نفس جانی گرفت روزگارم چون بهشت آد گرفت از کلامت جان گرفتم ، سوختم ، عاشق شدم تو عجب بودی ،لیلی وار حیرانت شدم جسم و جانم شد امانت دست تو من شدم مخمور چشمِ مستِ تو تا در آیینه به خود نگریستم لکه های ننگ بر شعورم رنگ گرفت جسمِ بیجانم بوي هماغوشی گرفت بسترم نمناک از عشقِ و هوس و عور در آغوشت، مستِ مست گفتم ای جا

درخواست حذف این مطلب
بازتاب  
اون منگوله هایی که به کیفش وصل بود و اون بالا رفتن با نشاط از پله ها هیچ وقت یادم نمیره. داشت «زمستان» ویوالدی رو گوش ميداد. گوش و نوک بینی ش سرخ شده بود از سرما. بهم خندید و گفت «بیا پیشم هر وقت تونستی» من به دندون های ردیف و سفیدش نگاه و می دونستم تنها یه که تو زندگی دیدم از ته دلش ی رو دعوت می کنه. دلم براش تنگ شده. از سر این آفرینش زیادی بود. به اینجا نمی خورد. فرض کن تو یه گاراژ پر از گل و روغن و یه گل خوشگل کنار چند تا بشکه پیدا کنی. تو دلت میگی «چ

درخواست حذف این مطلب
چند قدم ان طرف تر  
تا سردش می شد، دستشُ میکرد تو جیب پ وم و انگشتاشُ حلقه می کرد دور دستام. بعدشم محکم فشار ميداد. عادتش بود که بعضی حرفا و حسّارُ یک جورِ دیگه ای بروز بده. مثلاً وقتی پشت فرمون بودم و دستم رو دنده بود. یا تو سینما، تویِ سکانسایِ تأثیر گذار، دستمُ فشار ميداد. یا تو مهمونیایی که همه وسط بودن و دو نفری می یدن، همچین به آغوش می کشید و آهنگُ می کرد، انگار ساعتایِ آ ِ زندگیمونِ. اینجا سردِ. هرچی به تو نزدیک تر میشم داره همه چی ذوب میشه. با اینکه تو همیشه د

درخواست حذف این مطلب
اصحاب ایرانی ... حسین(ع)  
این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا اصحاب ایرانی ... حسین ع حضور ایرانی ها در قیام مختار به خونخواهی ... حسین ع بسیار پر رنگ است با این حال، منابع تاریخی گزارش های از یاران ایرانی ... حسین ع ثبت کرده اند که در جریان عاشورا در کنار حضرت حضور داشتند. در منابع تاریخی درباره یاران و اصحاب ایرانی ... حسن مجتبی ع اطلاعات چندانی وجود ندارد، اما درباره یاران ایرانی ... حسین ع در جریان nbsp عاشورا، گزارش های ضد و نقیض زیادی وجود دارد. در نوشتار پیش رو آنچه تا

درخواست حذف این مطلب
نفسم سنگینی میکند بر تنم ...  
خداوندا ... به دل نگیر از من کمی بدقول شده ام گفته بودم سعی ام را میکنم که به او فکر نکنم گفته بودم که دل تنگ هم نمیشوم ؟ بگذار فقط دلکم دلتنگش باشد ... دلتنگ اویی که نخواستم در کنارم باشد پشیمان نیستم از رفتن می دانستم اذیت میشود ، گناه داشت ا من آرامش داشتم اما او اذیت میشد ، دلش ازرده می شد نخواستم ازرده باشد خدایا بگویم ؟ میدانم که رازم را میدانی خدایا دلم سخت دلتنگش است گاهی بهانه اش را میگیرم دلم هوای بودنش را میکند هوای هرم نفس هایش پیام های

درخواست حذف این مطلب
مهتاب من ...  
شب چه زیبا میشود وقتی که مهتابش تویی تا مونالیـــــــزاترین لبخند ِ در قابش تویی عشـــــق از چشــمان ِ تو باید نگهداری کند سرمه کوب ِ نسـخه ی ِ خطی ِ نایابش تویی مثل ِ قرص ِ مــــاه در لیوان ِ آب ِ آســــمان شب که آرام است یعنی قرص ِ اعصابش تویی نم نم ِ سنتور ِ باران کوک با چشمان ِ توست پلک برهم میزند هر نت که مضـــرابش تویی لرزه انداز است تن پوش ِ سپیـــــد ِ مخملت انزلـی برف آمــده یا قــــوی ِ تالابـش تویی؟ تا ابد خدمتگـــــزار ِ ناز ... هـــ

درخواست حذف این مطلب
آ دوسلار حیرانام عؤمرون باغینا  
آ دوسلار حیرانام عؤمرون باغینایا ... اقیم سارالدی باری بس هانى؟دئیردیله تنزیله واردی ترقىعؤمرومو ایله دیم یارى بس هانی؟ سنین قدرتیوه قربانام عاغانامردی اوجالدیب دوندردین داغاسخاوتلی مردی سالدن ایاغایارادان سان؟ اعتبارى بس هانی؟ بهمن غافل اولما عاقل سن اگر قدرتین سيرين بیلمیرسن مگرلکه سیز بیر انسان مین جانا ده یرملک سلیمانین واری بس هانى بهمن وطن اوغلو

درخواست حذف این مطلب
از مزایای ازدواج  
یه رفیق دارم، یه مدّتی زندگی نکبت باری داشت. یه مغازه کرایه کرده بود، یه فروشنده خانم استخدام کرده بود و روسری میفروخت. خودشم دنبال خانوم بازی و این جور مفاسد بود. یه خونه مجردی داشت سمت بهارستان و هر وقت پا ميداد، فروشندشو می برد انجام ميداد تازه کلی هم ج شام و تنقلات و اضافه کاری فروشندش می شد. هر از چند گاهی هم فروشندش یاد اداره کار میفتاد و این رفیق ما مجبور بود راضیش کنه. خلاصه مامان و باباش داشتن دق می از دستش تا اینکه...رفت زن گرفت و برد تو

درخواست حذف این مطلب
تو چنین خوب...چرایی  
نشسته بود رو بالکن، ابرای کومولوس که با خط افق و دریا یکی شده بودنو نگاه میکرد، حسین بنان گوش ميداد و دستش به در بود...

درخواست حذف این مطلب
هرچه من دیوانه بودم ابن سیرین بیشتر :))))  
وقتی خواب میبینی و ی توی خواب ناراحته. همه ی حرف هایی که هیچ نگفت گفته میشه و بعد همه چی خوبه بیدار میشی ، همون آدمی . همون آدما .... با یه کم احساس سنگینی . سنگینی حرف هایی که زده نشد ... و بخش تهوع آورش اینجاست که همه چی مثل قبل ادامه داره . نه حرفی ، نه شکایتی ، نه دعوایی و نه آرامشی که بعد اینها بیاد ... همه چی اندازه قبل خسته کنندس ... نهایتا 2 روز این خواب ذهنتو درگیر میکنه و بعدش این هم یادت میره الان آ ای روز اولم لازمه با ی صحبت کنم ....حرف هایی که به

درخواست حذف این مطلب
عطر  
باید یه عطری اختراع میشد که بوي کتاب تازه چاپ شده ميداد |

درخواست حذف این مطلب
خاک...  
بوي خاک ميداد لباسش... انگار کاری داشت کاری نداری؟ بفرما خاک ... ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
دردِ منِ بلاگر :/  
اه ای کاش یه قابلیتی توی وبلاگا بود که خبر ميداد فلانی جواب کامنتتو داده 28 بار رفتم وبلاگاتون و برگشتم.هر بارم یادم میرفت جواب دادین

درخواست حذف این مطلب
خاطرات و خطرات 1  
یه مدتی هم رو فروشنده ی یه مغازه ی لوازم تحریری تو کتابفروشیای انقلاب کراش داشتم. همه اش می رفتم اونجا برا ید چیز میزام. موها مشکی، مقنعه شو ميداد عقب، صورت گرد و نمکی...الان دیگه اون خانومه نیست

درخواست حذف این مطلب
سوره یس آیه 47  
وقتی به آنان گفته می شود از آنچه خدا روزی شما قرار داده به نیازمندان کمک کنید. کافران به اهل ایمان می گویند آیا ما به ... ی کمک کنیم که اگر خدا می خواست به او روزی ميداد؟ از این پاسخ پیداست که شما در گمراهی آشکاری به سر می برید.

درخواست حذف این مطلب
حقا مزد محمودرضا کمتر از شهادت نبود  
احمدرضا بیضائی یکى از مسئولین مستقیمش میگفت ماه رمضان بود، رفته بودم بادینده منطقه اى کویرى در اطراف ورامین که محمودرضا را آنجا دیدم. مهمانانى از حاشیه خلیج فارس داشت و با زبان روزه داشت در هواى گرم آنها را آموزش ميداد. نقطه اى که محمودرضا در آنجا آموزش ميداد در عمق ١١٠ کیلومترى کویر بود. گرماى هوا شاید ٤٥ درجه بود آنروز ولى روزه اش را نش ته بود در حالیکه نیروهایش هیچکدام روزه نبودند و آب مى خوردند. محمودرضا میگفت من چون مربى هستم و در مأموری

درخواست حذف این مطلب
ش ... تن تخم مرغ  
دیروز مریض شده بودم البته به خاطر قایم بازی که پریشب تو هوای سرد کرده بودم قدری سرما خورده بودم مادرم قدری دارو برام دم کرد خوردم شوربای پر مزه هم پخته بود گفت بخور دندت گرم بشه خوب میشی فردا اگه بهتر نشدی می برمت پیش طبیب نسخه ت بده یکی از همسایه ها آمد دیدنم اول که خواست وارد اتاق شود بعد از سلام خطاب به مادرم گفت خواهر سر پایی را هیچوقت دمر نندازد مگن جینگ مشه کنارم نشست گفت حاجی زهرا بچه را چشش ... یگ تا تخم و یه تکه ک زغال برا من بردار بیار من

درخواست حذف این مطلب
همینجوری:)  
اون بخش خواب آلودگی فقط وقتیه که داری درس میخونی....بعدش....چراغا خاموش....توی تخت خواب.....حالا مگه میشه خو د؟؟؟؟هوشیار تر از همه وقتتتتتتت فردا و پس فردا و کلا این هفته یکی از سخت ترینا بودن و هستن...ایشالله این هفته زود تموم شه له شدم رسما فردا باز کلاس....هندسه.....بوووووووووووع بسنده میکنم به همین پست فعلا پ.ن اون اولایی که من اومده بودم بیان...شرایط جوری بود که وب هرکی میرفتی نظر میذاشتی میومد و سرسری یه چیزی واست نظر ميداد و میرفت....ینی تو باید وا

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب دشمن به علاوه خواب دهان  
تعبیر خواب دشمن به علاوه خواب دهانداستان ... nbsp تعبیر خواب \- دشمن nbsp محمدبن سيرين گوید اگر ... ی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد. حضرت ... جعفر صادق فرماید دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود. اول بست ... کارها. دوم غم و اندوه. سوم خسران مال.تعبیر خواب \- دهانحضرت دانیال گوید دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر ک

درخواست حذف این مطلب
امید های تازه در e3 2016  
فرنچایز پرنس ایرانی رو به خاطر دارید.همون بازی دوست داشتنی که ما هیچ وقت از بازی ش سیر نمی شدیم وقتی داخل بازی می شدیم یک لوگوی دایره ای رنگ داخلش خط های گرد سفید داشت رو به خاطر دارید. حال آن شرکت نسبتا کوچک فرانسوی که ناشر فرنچایز های خاطره انگیز درایور یا پرنس آو پرشیا ، ریمن و... دیگر یکی از قطب های اقتصادی صنعت گیم تبدیل شده ، به طوری که حتی کوچک ترین خبر ها از حاشیه ها و گوشه کناره های این کمپانی بزرگ را میتوان نوید انقل در صنعت گیم دانست.هر

درخواست حذف این مطلب
کی میفهمه چی تو دل من میگذره جز تو ....  
کاش آدما هم ناتیفیکیشن داشتن روخودشون وضع و اوضاعشون رو نشون ميداد. اونوخ الان زیر مال من پر بود از کامنت اشک و ناله و لب و لوچه آویزون غمگین خودم و آدمای این روزای اطرافم ...

درخواست حذف این مطلب
شهد تابستون  
راس ساعت دوازده هرشب شروع میشد با صدای کش و قوس دار و تبلیغاتی بهمن هاشمی جشنواره ی تابستانی های سینمایی شبکه دو تقدیم میکند... همیشه که اجازه ی بیدار موندن نداشتیم اما بابا گاهی بیخیال میشد و خودش میرفت بخوابه. و اینجا بود که تمام شور و عشق و حال ما اوج میگرفت آخ...چه مزه ای داشت دیدن آ شب...چه قشنگ میخکوب میشدیم پای تلویزیون... چه جذ تی داشت همون ای سانسور شده صداسیما... چون جایگزینی نداشتیم همونم از خدامون بود همونم دنیایی رو به ما هدیه ميداد که

درخواست حذف این مطلب
اولین تجربه ام بود(((:  
امروز صبح برای اولین بار پروسه ی شماره دادن و شماره گرفتن رو دیدم آقاهه خییییییلی طبیعی ی کارت رو داد دست ی دختر،دختره ی چهره خیییییلی ساده داشت و چادری هم بود اتفاقا،بهش میخورد آ ای دبیرستان باشه ولی آقاهه خیلی بزرگتر نشون ميداد،شاید۲۴\-۲۵ سالهحالا اینا ب کنار،از اونجایی ک اصلا تجربه ای در این زمینه نداشتم و از اونجایی ک انققققد این پروسه سریع و طبیعی اتفاق افتاد ک فکرای تو ذهن من ب ترتیب اینا بود۱ آقاهه داره از این برگه تبلیغاتیا پخش میکن

درخواست حذف این مطلب
معجزه  
رها می شود رها می شود حزین چشمهایم با صدای قدم هایت ای تبلور وش آفتاب از پس ابرهای تیره معجزه ی دو گوی سیاه بود نه خورشید آب چه میدانست که تشنگی لبهایم از فراق دو رود سرخ است آی... آی وجد آورنده احساس موهایت باد را تکان ميداد احمدعلی رسولی

درخواست حذف این مطلب
حزین  
رها می شود رها می شود حزین چشمهایم با صدای قدم هایت ای تبلور وش آفتاب از پس ابرهای تیره معجزه ی دو گوی سیاه بود نه خورشید آب چه میدانست که تشنگی لبهایم از فراق دو رود سرخ است آی... آی وجد آورنده احساس موهایت باد را تکان ميداد احمدعلی رسولی

درخواست حذف این مطلب
مهتاب من ...  
شب چه زیبا میشود وقتی که مهتابش تویی تا مونالیـــــــزاترین لبخند ِ در قابش تویی عشـــــق از چشــمان ِ تو باید نگهداری کند سرمه کوب ِ نسـخه ی ِ خطی ِ نایابش تویی مثل ِ قرص ِ مــــاه در لیوان ِ آب ِ آســــمان شب که آرام است یعنی قرص ِ اعصابش تویی نم نم ِ سنتور ِ باران کوک با چشمان ِ توست پلک برهم میزند هر نت که مضـــرابش تویی لرزه انداز است تن پوش ِ سپیـــــد ِ مخملت انزلـی برف آمــده یا قــــوی ِ تالابـش تویی؟ تا ابد خدمتگـــــزار ِ ناز ... هـــ

درخواست حذف این مطلب
آزمایشی ۱۴  
ب هر وقت می شنیدم ما مردم افسرده ای هستیم، حس بدی بهم دست ميداد و قبول نداشتم. اما وقتی به معنی کلمه دقت نظرم عوض شد. از نظر لغوی افسردن یعنی یخ زدن و افسرده یعنی یخ زده. آره خب، ما آدمای یخ زده ای هستیم... قلب های یخ زده، چشم های یخ زده...

درخواست حذف این مطلب
بزن بهادر  
بزن بهادر بود ولی از جنس حزب الله حرف زور را هرجور خودش میفهمید مقابل می ایستاد با همه ... هم در می افتاد ، از رفیق شفیق تا نارفیق آمده بود که برود و نمیگذاشتند ، چشمهایش پر از اشک بود ، سرخ سرخ یه گمان خودش تاوان راستی اش را ميداد ، راست هم میگفت خنده بر لبهایش نشسته بود خدا به خیر کند

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
آخرید بازدید ها
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.373 seconds
RSS