کله مارول، و یا به سادگی کله ، یک مجموعه تلویزیونی یی وب برای netflix بکشد درو گودارد ایجاد، بر اساس شخصیت مارول کمیک به همین نام است. این است که در مارول سینمایی جهان mcu تعیین می کنند، به اشتراک گذاری تداوم با از حق رای دادن، و برای اولین بار در یک سری از نشان می دهد که به م عان مینی سریال متقاطع منجر خواهد شد تا است. این سریال توسط مارول تلویزیون در ارتباط با استودیو abc و گودارد نساجی، با deknight محصولات در فصل اول تولید شده است. استیون s. deknight عنوان sho

درخواست حذف این مطلب