enoxaparin سلگزان اتو ... وپارین موارد و مقدار مصرف موارد و مقدار مصرف الف پیش ... ری از تشکیل ترومبوز وریدی عمقی بعد از جراحی جایگزینی مفصل زانو یا هیپ. بزرگسالان 30 میلی گرم زیر جلدی هر 12 ساعت به مدت 7 الی 10 روز. در صورت پایدار بودن هموستاز اولین دوز در فاصله 12 تا 24 ساعت بعد از جراحی داده شود. ب پیش ... ری از ترومبوز وریدی عمقی dvt بعد از جراحی شکم. بزرگسالان 40 میلی گرم یک بار در روز برای 7 الی 10 روز. دوز اول 2 ساعت قبل از جراحی تجویز شود. پ درمان dvt حاد با یا بد

درخواست حذف این مطلب