خاطرات مدیومها زنده به گور خاطره ای از خانم زهرا.ص من از کودکی قادر بودم برخی از پدیده ها و چیزهایی را که دیگران قادر به دیدنشان نبودند را ببینم. مثلا به وضوح می توانستم رشته های نورانی که از اندام و بدن انسانها به بیرون از بدنشان کشیده شده را مشاهده کنم که برایم بسیار جالب بود. البته تاکنون این نیرو و یا بهتر است بگویم قدرت مدیومی در من حفظ شده است اما خب تا اندازه ای به خاطر مشغله های ذهنی و درگیری با حوادث زندگی که باعث عدم تمرکز من به این اس

درخواست حذف این مطلب